Proces interného auditu a jeho jednotlivé fázy (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s fázami výkonu interného auditu ich výstupmi a dokumentáciou. Pozornosť je venovaná najmä uisťovacím činnostiam interného auditu. Materiál rešpektuje štandardy pre profesnú prax interného auditu. Prílohy sú spracované ako možné riešenia spracovania konkrétnych dokumentov, ich forma môže byť samozrejme prispôsobená predstavám a potrebám konkrétnych útvarov interného auditu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Vladimír Bříza, MBA

Anotácia


Proces IA možno deliť na niekoľko fáz: plánovanie činnosti interného auditu (najmä tvorba strategického a periodického plánu interného auditu). Ďalej príprava auditu (najmä naplánovanie jednotlivého auditu/audítorskej zákazky a tvorba programu auditu) a následné vykonávanie a ukončenie auditu. Ako posledný je veľmi dôležité overiť si plnenie opatrení.

Sylabus


1. Plánovanie a príprava auditu

 • typy programov
 • výber vzorky
 • oznámenie o vykonaní auditu

2. Vykonávanie auditu

 • získanie informácií
 • záznam audítora

3. Ukončenie auditu

 • typ rizika
 • prijímanie opatrení
 • správa interného auditu

Literatúra


 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a.s., Brno, ISBN 80-251-0836-8.
 • Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu, Praha, ČIIA,
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4.
 • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora, Altamonte Springs, Florida, ISBN 80 – 902433-1-2.
 • LAWRENCE, B. S.: Internal Auditing, IIA 249 Maitland Avenue, Altamont Springs,Florida.ISBN 88-80092.
 • CUTLER, F.S. Auditorské zprávy. Praha: ČIIA.