Prepravné balenie, nakládka, fixácia, preprava nákladu (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s používanými prepravnými (manipulačnými) jednotkami, prepravnými prostriedkami, s problematikou nakládky a fixácie nákladu na cestných vozidlách, resp. jazdných súpravách a následne zdôrazniť špecifiká prepravy rôznych druhov nákladu v cestnej doprave. Okrajovo sa modul dotkne problematiky nakládky, fixácie a prepravy v ostatných druhoch dopravy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.


Anotácia


Hlavnú problematiku riešenú v rámci tohto modulu je možné rozdeliť do niekoľkých subsystémov. Medzi hlavné témy patria cestné nákladné vozidlá a jazdné súpravy, kde sa ďalej podrobnejšie zaoberáme ich nakládkou a fixáciou nákladu na tieto vozidlá. Čo sa týka ďalších špecifík prepravy rôznych druhov nákladov v cestnej doprave, sú prebrané základné pravidlá, ktoré sú univerzálne pre prepravu akéhokoľvek nákladu, ale aj pravidlá pre špeciálne prepravy, ako je napríklad preprava nebezpečných vecí či preprava potravín podliehajúcich rýchlej skaze.

Sylabus


1. Obaly a přepravní jednotky

 • kategorizace obalů
 • manipulační jednotky

2. Silniční nákladní vozidla a jízdní soupravy

 • druhy nákladních automobilů
 • dělení přípojných vozidel

3. Fixace nákladu na silničních vozidel

 • nejčastěji používané upevňovací materiály
 • zajištění nákladu
 • základní principy při fixaci

4. Specifika přepravy různých druhů nákladu v silniční dopravě

 • základní pravidla
 • pravidla pro speciální přepravy

Literatúra


 • NOVÁK, R.; RATHOUSKÝ, B.; MEDVEĎ, J.; ZELENÝ, L.; PERNICA, P. Meziná-rodní kamionová doprava a zasílatelství. C. H. Beck. Praha. ISBN 978-80-7400-514-5.
 • REIMERS, S.; ÖSTERGREN, N. Nakládání a upevňování nákladu na vozidlech. Sdružení ČESMAD Bohemia. Praha,
 • CEMPÍREK, V. Technologie ložných a skladových operací. IJP. Pardubice. ISBN 80-86530-36-1.
 • CEMPÍREK, V.; KAMPF, R.; ŠIROKÝ, J.; SLIVONĚ, M. Logistické a přepravní technologie. IJP, o.p.s. Pardubice. ISBN 978-80-86530-57-4.
 • Schwarzmüller: Návod k obsluze valníková vozidla. [online]. c2004. Dostupné z: <http://www.schwarzmueller.cz/view.php?m=produkty&s=produkty-navody >.
 • Schwarzmüller: Návod k obsluze chladírenská vozidla. [online]. c2004. Dostup-né z: <http://www.schwarzmueller.cz/view.php?m=produkty&s=produkty-navody >.
 • Schwarzmüller: Návod k obsluze sklápěcí vozidla. [online]. c2004. Dostupné z: <http://www.schwarzmueller.cz/view.php?m=produkty&s=produkty-navody>.