Predajné a komunikačné zručnosti (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s problematikou predajných a komunikačných zručností a spoznať ju. Prepojiť tematiku komunikácie a predajných zručností s emocionálnou inteligenciou a preniknúť do oblasti použitia týchto teórií v obchodnej praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Petr Pavlíček


Anotácia


Kľúčové ukazovatele úspechu obchodných oddelení korporátnych spoločností, ale aj vnímanie úspešného hospodárenia malých firiem je úmerné predajným a komunikačným schopnostiam zamestnancov s priamym kontaktom so zákazníkmi. V tomto module rozoberáme možnosti sebareflexie, vedúce k identifikovaniu kompetencií súvisiacich práve s predajnými a komunikačnými schopnosťami. Modul je postavený tak, aby účastníci dokázali využiť sebareflexiu na identifikáciu konkrétnych schopností. Zameriavame sa na osobnosť predajcu a jeho kompetencie. V oblasti komunikačných zručností je modul zameraný na typy a spôsoby komunikácie a bariéry v komunikácii.

Sylabus


1. Vymedzenie pojmu

 • základné vymedzenie pojmu

2. Organizácia

 • organizácie a jej piliere

3. Stratégia

 • definície a SWOT analýza

4. Osobná príprava

 • podstata osobnej prípravy, kompetencie a druhy kompetencií

5. Komunikácia ako základný faktor ovplyvňujúci obchodný proces

 • komunikácia a jej základné zložky

6. Bariéry v komunikácii

 • podstata bariér v komunikácii

7. Filter vnímania

 • teória filtra vnímanie

8. Teória Emočná inteligencia v obchodnej praxi

 • definícia, použitie sebareflexie a empatie

9. Baseballový model vyjednávania

 • význam a použitie modelu

Literatúra


 • FULGHUM, R., Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Argo, Praha: s. 231.
 • ROSENBERG, N. B., Nenásilná komunikace. Portál, Praha: s. 224.
 • DEVITO J. A., Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha: s. 224.
 • ČAKRT, M., Typologie osobnosti pro manažery. Management Press, Praha:
 • ČAKRT, M., Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Management Press, Praha: s. 181.
 • EGGERT, M. A., Falozon, W., Řešení konfliktů. Portál, Praha:
 • GOLEMAN, D., Emoční inteligence. Metafora, Praha: s. 315.
 • MIKULÁŠTÍK, M., Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha: s. 319.