Predajné a komunikačné zručnosti (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s problematikou predajných a komunikačných zručností a spoznať ju. Prepojiť tematiku komunikácie a predajných zručností s emocionálnou inteligenciou a preniknúť do oblasti použitia týchto teórií v obchodnej praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Petr Pavlíček


Anotácia


Kľúčové ukazovatele úspechu obchodných oddelení korporátnych spoločností, ale aj vnímanie úspešného hospodárenia malých firiem je úmerné predajným a komunikačným schopnostiam zamestnancov s priamym kontaktom so zákazníkmi. V tomto module rozoberáme možnosti sebareflexie, vedúce k identifikovaniu kompetencií súvisiacich práve s predajnými a komunikačnými schopnosťami. Modul je postavený tak, aby účastníci dokázali využiť sebareflexiu na identifikáciu konkrétnych schopností. Zameriavame sa na osobnosť predajcu a jeho kompetencie. V oblasti komunikačných zručností je modul zameraný na typy a spôsoby komunikácie a bariéry v komunikácii.

Sylabus


1. Vymedzenie pojmu

 • základné vymedzenie pojmu

2. Organizácia

 • organizácie a jej piliere

3. Stratégia

 • definície a SWOT analýza

4. Osobná príprava

 • podstata osobnej prípravy, kompetencie a druhy kompetencií

5. Komunikácia ako základný faktor ovplyvňujúci obchodný proces

 • komunikácia a jej základné zložky

6. Bariéry v komunikácii

 • podstata bariér v komunikácii

7. Filter vnímania

 • teória filtra vnímanie

8. Teória Emočná inteligencia v obchodnej praxi

 • definícia, použitie sebareflexie a empatie

9. Baseballový model vyjednávania

 • význam a použitie modelu

Literatúra


 • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 388 s.
 • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 368 s.
 • ŠUSTROVÁ, D., HOLÝ, J., Raška, M. Katastrální vyhláška. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 432 s.
 • ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 316 s.
 • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 472 s.
 • PAVELEC, J. Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 744 s.
 • ADAMOVÁ, H.; BRIM, L. a kol. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 832
 • JANKŮ, P., ŠUSTROVÁ, D., VRCHA, P.: Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, 336 s.