Prečo až 70 % projektov nesplní očakávania (Praha)

Cieľom tohto modulu je nadefinovať, čo sa rozumie pod pojmom úspešný projekt a odhaliť vplyvy, ktoré najviac ohrozujú a ovplyvňujú úspešnosť projektu. Rozdelíme si jednotlivé príčiny podľa ich „pôvodcu“ a skúsime spolu nájsť spôsob, ako sa im postaviť.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul je najprv zameraný na samotné chyby v riadení samostatnej organizácie, spomínané sú chyby zo strany vlastníka i manažmentu. Poukazuje na to, kam vedie nedodržiavanie zásad projektového riadenia vo firme a informuje o nedokonalých metódach riadenia a plánovania so zameraním na rezervy projektu. V závere modulu je objasnený pohľad na plánovanie a prognózy podľa N. Taleba a jeho definície čiernych labutí.

Sylabus


1. Chyby v riadení samostatnej organizácie

 • chyby v riadení firmy zo strany vlastníkov
 • chyby v riadení zo strany manažmentu

2. Nedodržiavanie zásad projektového riadenia naprieč celou firmou

 • ciele, ich zadávanie a pravidlo SMART
 • ľudské zdroje, vedenie projektu a komunikácie
 • riadenie rizík a nedostatočná dokumentácia

3. Používanie klasických nedokonalých metód riadenia a plánovania

 • riadenie, plánovanie a rezervy v projekte

4. Plánovanie, odhadovanie, prognózovanie

 • Taleb a jeho teória

5. Ostatné dôvody

 • príklady dôvodov

Literatúra


 • TALEB, N. Černá labuť. Praha: Paseka, 478 s., ISBN 978-80-7432-128-3
 • Kolektiv autorů pod vedením Ing. J.PITAŠE: Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.2 – National standard competences of project management version 3.2, Brno: Společnost pro projektové řízení o.s. 349 ISBN 978-80-260-2325-8
 • DOLEŽAL, a kol. Projektový management Praha: Grada, 424 s. ISBN 978-80-247-5620-2