Právo obchodných spoločností

Cieľom modulu je poskytnúť ucelený prehľad o obchodných spoločnostiach, prostredníctvom ktorých možno realizovať podnikateľský popr. iný ako podnikateľský záujem, o ich založení, vzniku a zrušenie, vrátane základných informácií o tzv. európskych typoch spoločností.

Garant a lektor študijného modulu


doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Anotácia


Obchodné spoločnosti predstavujú protipól k podnikaniu fyzických osôb, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti vystupujú výlučne pod svojím menom a priezviskom a konajú vždy osobne, popr. za ne konajú zástupcovia bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zapísané v obchodnom registri. Obchodné spoločnosti sa na rozdiel od fyzických osôb zapisujú vždy do obchodného registra, a to pod svojou obchodnou firmou (názvom) a konajú svojím štatutárnym orgánom alebo za ne koná ich zástupca.

Sylabus


1. Obchodné společnosti

 • typy obchodných spoločností
 • osobné spoločnosti
 • zmiešané spoločnosti

2. Proces založenia spoločnosti, jednanie za spoločnosť

 • založenie
 • vznik
 • jednanie za spoločnosť
 • zrušenie
 • zánik
 • likvidácia

3. Základné pojmy práva obchodných spoločností

 • základný kapitál
 • vklad
 • podiel

Literatúra


 • Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv, Právo obchodních korporací, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-735-5
 • Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., a kol., Kurs obchodního práva. Praha: C.H.Beck, ISBN 978-80-7179-583-4
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Adamík, P., Pilátová, J., Richter, J. a kol. Likvidace obchodních společností. Praha: Anag, ISBN 978-80-7263-597-9
 • Dvořák, T. Osobní obchodní společnosti. Praha: Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-383-6
 • Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová,I. Právo obchodních korporací. Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-735-5
 • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol. Obchodní zákoník. Komentář, Praha: C.H. Beck, ISBN 978-80-7400-354-7
 • Štenglová, I, a kol., Zákon o obchodních korporacích: komentář. Praha: C. H. Beck, 1128 s., ISBN 978-80-7400-540-4