Právo a podnikanie (Praha)

Cieľom modulu je poskytnúť ucelený prehľad základných inštitútov obchodného práva s dôrazom na právnu úpravu podmienok a foriem podnikania jednotlivých subjektov. Obsahom modulu je aj predstavenie jednotlivých foriem obchodných spoločností, vrátane vysvetlenia procesu ich založenia a zrušenia. Absolventi modulu získajú znalosti potrebné na získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť a informácie potrebné k správnemu výberu právnej formy podnikania.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotácia


Právo a podnikanie sú v terajšej dobe dva veľmi uznávané odbory ktoré spolu tiež úzko súvisí. V tomto module sa budeme zameriavať na predstavenie rôznych foriem obchodných spoločností, kde si vysvetlíme aj rozdiely medzi vznikom a založením a tiež zánikom a zrušením. Rovnako tak sa budeme zaoberať základnými pojmami súvisiacimi s podnikaním a posúdime výhody a nevýhody jednotlivých foriem obchodných spoločností podľa rôznych kritérií.

Sylabus


1. Právne podmienky podnikania v ČR

 • živnostenské
 • neživnostenské

2. Právne formy podnikania

 • obchodné spoločnosti
 • typológie spoločností

3. Zrušenie a zánik spoločnosti

 • likvidácia

Literatúra


 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • ONDREJOVÁ, D. Nástin obchodního práva. Brno: Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-7417-0.
 • ŠTENGLOVÁ, I. Zákon o obchodních korporacích: komentář. V Praze: C.H. Beck, Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. ISBN 978-80-7400-529-9
 • ROZEHNAL, A. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-524-1.Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích.