Právo a podnikanie (online)

Cieľom modulu je poskytnúť ucelený prehľad základných inštitútov obchodného práva s dôrazom na právnu úpravu podmienok a foriem podnikania jednotlivých subjektov. Obsahom modulu je aj predstavenie jednotlivých foriem obchodných spoločností, vrátane vysvetlenia procesu ich založenia a zrušenia. Absolventi modulu si získajú znalosti potrebné na získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť a informácie potrebné na správny výber právnej formy podnikania, budú schopní vysvetliť základné pojmy súvisiace s podnikaním a posúdiť výhody či nevýhody jednotlivých foriem obchodných spoločností podľa rôznych kritérií (kapitálová náročnosť, ručenie, zložitosť založenia) a pod.).

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotácia


Právo a podnikanie sú v terajšej dobe dva veľmi uznávané odbory ktoré spolu tiež úzko súvisí. V tomto module sa budeme zameriavať na predstavenie rôznych foriem obchodných spoločností, kde si vysvetlíme aj rozdiely medzi vznikom a založením a tiež zánikom a zrušením. Rovnako tak sa budeme zaoberať základnými pojmami súvisiacimi s podnikaním a posúdime výhody a nevýhody jednotlivých foriem obchodných spoločností podľa rôznych kritérií.

Sylabus


1. Úvod do právnej úpravy podnikania

 • pramene právnej úpravy
 • vymedzenie základných pojmov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou

2. Právne podmienky podnikania v SR

 • živnostenské a neživnostenské podnikanie

3. Právne formy podnikania

4. Hlavné pojmy práva obchodných spoločností

 • základné imanie
 • vklad
 • podiel

5. Zrušenie a zánik spoločnosti

 • likvidácia

Literatúra


Povinná literatúra:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějším znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v pozdějším znění
 • ONDREJOVÁ, Dana. Nástin obchodního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7417-0.

Doporučená literatúra:

 • ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • LAVICKÝ a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. ISBN 978-80-7400-529-9
 • POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan
 • PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef
 • HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9
 • ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380524-1. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích.
 • JOSKOVÁ, Lucie, Markéta PRAVDOVÁ a Lenka ZACHARDOVÁ. Likvidace obchodních společností. V Praze: C.H. Beck, 2017. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-646-3.
 • CHALUPA, Ivan, David REITERMAN a Jan GRINC. Základy soukromého práva. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-674-6