Právne aspekty personálneho riadenia (Praha)

Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodca základnými pojmami a princípy pracovného práva, ktorý je vykoná právnymi vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred a pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru alebo dohôd mimo pracovného pomeru. Právna úprava týchto vzťahov sa v súčasnosti vyvíja veľmi dynamicky a prináša rad zmien právnych predpisov a k nim mnohokrát rozdielnych stanovísk či metodických pokynov orgánov štátnej správy a právnych výkladov ako právnikov, tak aj napr. Novinárov. Pritom platí, že jediné záväzné stanovisko k výkladu legislatívy môže podať v konkrétnom spore jedine súd. V rámci tohto modulu by študenti mali získať základnú orientáciu v zamestnaneckých vzťahoch, v ktorých sa každodenne pohybujú aj oni sami.

Garant študijného modulu


JUDr. Pavel Jindřich

Anotácia


Právna úprava vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi Zákonníkom práce je v praxi nevyhnutná, pretože vymedzuje základné pravidlá ich vzájomného správania tak, aby pokiaľ možno nemohla byť zneužitá na úkor jednej alebo druhej strany. Sylabus opisuje vývoj pracovného práva ako samostatného právneho odvetvia a Zákonníka práce ako hlavný právne normy, upravujúce právne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Vysvetľuje pojmy závislej práce, základných zásad a subjektov pracovnoprávnych vzťahov. Rozoberá základné prvky právnej úpravy vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce. Sylabus slúži ako úvod do štúdia pracovného práva, ktoré upravuje celý rad ďalších práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti napr. Pracovný čas a čas odpočinku, odmeňovanie zamestnancov, cestovných náhrad, prekážok v práci, dovolenky, starostlivosti o zamestnancov, náhrady škody a pôsobnosti odborových organizácií a zamestnaneckých rád.

Sylabus


1. Pracovné právo a zákonník práce

 • pracovné právo, kolektívne a individuálne pracovné právo
 • zákonník práce

2. Pracovnoprávny vzťah a jeho subjekty

 • pracovnoprávne vzťahy
 • subjekty pracovnoprávnych vzťahov

3. Pracovný pomer a dohody o prácach mimo pracovného pomeru

 • náležitosti pracovnej zmluvy a pracovný pomer
 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti

4. Zmeny pracovného pomeru

 • pracovný pomer a jeho zmeny
 • prevedení na inú prácu, preloženie do iného miesta

5. Skončenie pracovného pomeru

 • rozviazania pracovného pomeru
 • výpoveď a porušovania povinností zamestnanca

Literatura


 • BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-405-6
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada, ISBN 97-8802-475-258-7
 • HŮRKA, P., a kol. Pracovní právo v bodech s příklady, Praha: Wolters Kluwer Česká republika ISBN 978-80-7478-440-8
 • NEŠČÁKOVÁ,L.: Zákoník práce 2014 v praxi – komplexní průvodce s řešením problémů. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5124-5
 • HŮRKA P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7263-857-4
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. ISBN 97-8802-475-090-3
 • WROBLOWSKÁ, Z. Lidské zdroje v produktovém managementu. Professional Publishing. ISBN 97-8807-431-162-8