Právne aspekty obchodu (Praha)

Modul je stručným prehľadom problematiky obchodného práva ako jedného z tradičných právnych odvetví s akcentom najmä na problematiku (obchodných) záväzkových vzťahov. Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov prierezovo nielen so základnými pojmami a právnymi inštitútmi obchodného práva a podnikania, ale najmä so špecifikami záväzkových vzťahov, v ktorých je aspoň jednou zo zmluvných strán podnikateľ.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

Anotácia


Modul pojednáva o problematike záväzkových vzťahov podľa novej právnej úpravy, najmä tých, kde vystupuje ako aspoň jedna zo zmluvných strán podnikateľ. Z tohto dôvodu je v úvode modulu venovaná pozornosť tiež objasneniu termínu podnikateľ, ako aj ďalších základných pojmov a inštitútov obchodného práva, a to vrátane veľmi komplexnej problematiky jednania/zastúpenia podnikateľa.

Sylabus


1. Pramene obchodného práva

 • pramene obchodného práva, obchodné zvyklosti a právne zásady

2. Podnikateľ a jeho konanie v právnych vzťahoch

 • všeobecne o zastúpení
 • zastúpenie právnických osôb štatutárnym orgánom
 • zastúpenie právnických osôb inými zákonnými zástupcami
 • zákonné zastúpenie podnikateľa
 • zastúpenie zmluvné
 • prokúra

3. Stručné pripomenutie predchádzajúcej právnej úpravy obchodných záväzkových vzťahov (podľa už neúčinného Obchodného zákonníka)

 • obchodné záväzkové vzťahy
 • prechodné ustanovenie v NOZ

4. (Obchodné) záväzkové vzťahy podľa NOZ

 • úprava záväzkov v NOZ

5. Zmluvné právo všeobecne

 • podstata zmluvného práva

6. Špecifiká postavenia podnikateľa v záväzkových vzťahoch

 • špecifiká postavenia podnikateľa

7. Obchodné podmienky

 • obchodné podmienky a ich zmluvné dojednania

8. Zmluvy uzatvárané adhéznym spôsobom

 • podstata zmlúv uzatváraných adhéznym spôsobom

9. Spotrebiteľské zmluvy

 • špecifiká uzatváraných zmlúv

10. Niektoré ďalšie novinky v oblasti záväzkov, ktoré prináša NOZ

 • postúpenie pohľadávky
 • prevzatie majetku
 • postúpenie zmluvy
 • zabezpečenie a utvrdenie dlhu
 • zmluvné typy

Literatúra


 • ČERNÁ, S., PLÍVA, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. (v ideálním případě s podrobným komentářem od nakladatelství C.H.BECK)
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
 • GERLOCH, A.: Teorie práva. Aleš Čeněk, 2009. ISBN 80-7179-028-1
 • KNAPP, V.: Teorie práva, C.H.BECK, Praha