Právne aspekty nehnuteľností (online)

Tento modul si kladie za cieľ zasvätiť študentov do základov práva týkajúceho sa nehnuteľností. Orientácia v legislatíve a jej praktické použitie je pre realitný trh veľmi dôležitá, pretože z nej vychádza celá jeho podstata. Študenti sa zoznámia nielen s poňatím nehnuteľných vecí v právnej úprave, ale aj s druhmi práv k nehnuteľnostiam a ich evidenciou.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA


Anotácia


Právna úprava nehnuteľných vecí tvorí podstatnú súčasť občianskeho práva. S realitným trhom je veľmi úzko spojená. Práve táto oblasť v nedávnej minulosti priznala značné zmeny v nadväznosti na najväčšiu rekodifikáciu súkromného práva, v rámci ktorej bol prijatý zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v účinnom znení a zákon č. 90/2012 Zb., o obchodných spoločnostiach a družstvách, v účinnom znení. V súvislosti s týmto je dôležité spomenúť zákon upravujúci fungovanie katastra nehnuteľností, zákon č. 256/2013 Zb. o katastri nehnuteľností v účinnom znení a naň nadväzujúci vyhlášku 357/2013 Zb. o katastri nehnuteľností.

Sylabus


1. Pojem nehnuteľné veci, súčasť a príslušenstvo nehnuteľné veci

 • nehnuteľné veci
 • súčasť veci
 • príslušenstvo veci

2. Rozdiel právnej regulácie u hnuteľných a nehnuteľných veci

 • právna regulácia u hnuteľných a nehnuteľných vecí

3. Zásada superficies solo cediť

 • podstata zásady superficies solo cediť

4. Vlastnícke právo, spoluvlastníctvo

 • pojem vecné práva
 • vlastnícke právo, nadobudnutie vlastníckeho práva, tituly nadobúdania vlastníckeho práva
 • spoluvlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo a bytové spoluvlastníctvo

5. Vecné práva k veci cudzie

 • ustanovenia a funkcie práv

6. Kataster nehnuteľností

 • podstata katastra nehnuteľností
 • list vlastníctva

Literatúra


 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v účinném znění
 • Vyhláška 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde, 232 s. Učebnice (Linde). ISBN 978-807-2019-465
 • PRAŽÁK, Z. Bytové spoluvlastnictví: komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. Praha: Leges, 255 s. Komentátor. ISBN 978-807-5020-253
 • KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. komentář. V Praze: C.H. Beck, 344 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-461-2