Praktické postavenie PR vo firme (online)

Cieľom témy je frekventantom predstaviť praktické modely začlenenia PR oddelenia od organizačnej štruktúry spoločnosti a zároveň ukázať hlavnú funkčnú náplň interného PR oddelenia a jeho väzba k ostatným zložkám organizačnej štruktúry firmy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing., Mgr. Luďka Raimondová

Anotácia


Public relations (PR) sa stalo neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločností bez ohľadu na sektor podnikania, veľkosť či formu vlastníctva. Veľmi často býva PR zužované iba na jeden najčastejší nástroj, a to je oblasť media relations či vzťahy s médiami. Avšak moderná, dynamická a strategicky vedená spoločnosť využíva celú škálu PR komunikačných nástrojov od vydávania firemných publikácií, prezentácií a newsletterov cez event manažment a sponzoring až po nástroje spoločenskej zodpovednosti.

Sylabus


1. PR oddelenie

 • faktory
 • zodpovednosť
 • výhody x nevýhody

2. Rola tlačového hovorcu

 • iniciovat výstupy
 • dodávanie informácií
 • znalosti, skúsenosti

3. Vzťahy PR s ostatnými oddeleniami

 • marketing
 • interná komunikácia
 • právne oddelenie

Literatúra


 • HORÁKOVÁ, I., STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H. Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press
 • CAYWOOD, C., L. Public relations řízená komunikace podniku s veřejností, Brno, Computer Press, Brno
 • HEJLOVÁ, D. Public relations. Grada, Praha
 • JEFKINS, F. Public Relations Techniques, Butterworth Heinemann, Cornwall
 • KOPECKÝ, L. Public relations. Grada, Praha
 • L´ETANG, J. Public Relations: Základní teorie, praxe, kritické přístupy, Portál, Praha
 • SEITEL, F. The practice of Public Relations, Pearson Prentice Hall
 • STONE, N. How to manage public relations: Practical guidelines for effective PR management, McGRAW-HILL Book Company, London
 • THEAKER, A. The Public Relations Handbook, Routledge, London