Pracovné podmienky, personálne poradenstvo (online)

Cieľom tohto modulu je poskytnúť základné informácie týkajúce sa pracovných podmienok zamestnancov, predovšetkým pracovnej doby a jej rozvrhnutie. Súčasťou problematiky sú aj tzv. Flexibilné formy zamestnávania. Ďalšími okruhy modulu sú podmienky práce a starostlivosť o pracovníkov. Záver je venovaný problematike riešenie sťažností pracovníkov a tiež otázkam súvisiacim s prípadným porušovaním predpisov súvisiacich s vykonávanou prácou zo strany pracovníkov.

Garant študijného modulu


RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul sa zaoberá informačné Podporovať personálneho riadenia. Najprv sú študenti oboznámení s personálnymi informačnými systémami, ich postavením v informačnom systéme, trendy a vzťahom k Business Intelligence. Ďalej sú oboznámení s metódami hodnotenia práce a pracovných miest, predovšetkým s diferenciáciou miezd a podstatou benchmarkingu. Záverom modulu je kladený dôraz na personálne náklady a riziká aj ich prevenciu.

Sylabus


1. Pracovný čas, rozvrhnutie pracovného času

 • základné ustanovenia o pracovnom čase
 • režim práce a odpočinku
 • práca nadčas, v noci a pracovná pohotovosť

2. Iné formy zamestnávania

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • agentúrne zamestnávanie
 • problém nedobrovoľnej flexibility a sociálno právna ochrana

3. Pracovné prostredie – priestorové a fyzikálne podmienky práce, BOZP

 • priestorové riešenie
 • osvetlenie
 • mikroklimatické podmienky
 • pracovné ovzdušie
 • hluk

4. Sociálno-psychologické podmienky práce

 • podstata sociálno-psychologických podmienok práce
 • vedecké riadenie podľa F. W. Taylora a výskumy E.Maya

5. Pracovná záťaž a stres

 • vzťah medzi pracovnou záťažou a stresom
 • oblasti účinkov pracovného stresu
 • zdroje stresu

6. Povinná starostlivosť o pracovníkov

 • starostlivosť o pracovníkov a jej typy
 • základné povinnosti zamestnávateľa

7. Interné a externé poradenstvo, poradenský proces

 • interné a externé poradenstvo
 • oblasti personálneho poradenstva

8. Vyšetrovanie v oblasti personálneho riadenia v organizácii

 • benchmarking, personálne benchmarking
 • fázy šetrenia a okruhy benchmarkingu personálneho riadenia

9. Personálne audity

 • audit personálnej práce a manažérsky audit
 • kroky externého personálneho auditu

10. Sťažnosti a disciplinárne konanie

 • sťažnosti
 • nový zákonník a priemyselné vzťahy

Literatura


 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada. ISBN 97-8802-475-258-7
 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha
 • BARTOŇÁKOVÁ, H.: Firemní vzdělávání. Grada Publishing
 • Craig, R.: The ASTD Training and Development Handbook: A Guide to Human Resource Development. McGraw-Hill
 • FOLWARCZNÁ, I.: Rozvoj a vzdělávání manažerů. Grada Publishing
 • KOCIANOVÁ, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Management Press
 • NOE, R. A.: Employee Training & Development. McGraw-Hill/Irwin
 • NOE, R. A.: Human Resources Management. Irwin
 • PLAMÍNEK, J.: Vzdělávání dospělých. Grada Publishing
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. Grada ISBN 97-8802-475-090-3