Pozemkové právo (Praha)

Tento modul si kladie za cieľ zoznámiť študentov so základmi pozemkového práva. Na základe absolvovania modulu by mal mať študent základné znalosti najmä vo vzťahu k územnému plánovaniu a kategorizácii pozemkov (vr. stavebných pozemkov), k niektorým špecifickým otázkam vlastníctva štátu a územných samosprávnych celkov, k užívaniu pozemkov (najmä vo väzbe na nájom a pacht), pozemkovým úpravám a ďalej k niektorým tzv. zvláštnym režimom pozemkov.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Eva Barešová


Anotácia


Prvá časť modulu je zameraná na vzájomné väzby právnej regulácie a prepojenosť verejnoprávnej a súkromnoprávnej úpravy. Podrobne budú priblížené aspekty územného plánovania vo väzbe na určenie jednotlivých druhov pozemkov. Ďalej budú rozoberané užívacie vzťahy k pozemkom vr. niektorých historických nadväzností. Záver modulu bude zameraný na špeciálny právny režim poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pozemkov určených na plnenie funkcií lesa, pozemkov vo voľnej prírode a krajine, pozemkov určených na vodné hospodárenie, pozemkov v súvislosti s vyhľadávaním, prieskumom a ťažbou nerastov, a pozemkov slúžiacich.

Sylabus


1. Základné pojmy spojené s pozemkovým právom

 • základné pojmy pozemkového práva

2. Územné plánovanie, účelová kategorizácia, stavebné pozemky

 • územný plán, zastavané územie, zastaviteľná plocha, regulačný plán
 • charakteristika jednotlivých druhov územného rozhodnutia

3. Užívacie vzťahy

 • užívanie pozemkov

4. Zvláštny právny režim niektorých pozemkov

 • právna úprava niektorých pozemkov

Literatúra


 • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 388 s.
 • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastrální zákon. Praktický komentář.  Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 368 s.
 • ŠUSTROVÁ, D., HOLÝ, J., Raška, M. Katastrální vyhláška. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 432 s.
 • ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 316 s.
 • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 472 s.
 • PAVELEC, J. Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 744 s.
 • ADAMOVÁ, H.; BRIM, L. a kol. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 832 s.
 • JANKŮ, P., ŠUSTROVÁ, D., VRCHA, P.: Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, 336 s.