Pozemkové právo (online)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s problematikou pozemkovej evidencie, s definíciou nehnuteľnosti a základnými pojmami. Poslucháči budú oboznámení s právnym rámcom a ukážkami internetových aplikácií. Zvláštny dôraz je kladený na nové činnosti katastrálnych úradov, s ktorými sa poslucháči budú stretávať celú svoju profesijnú kariéru a tiež na orientáciu v geometrickom pláne, ktorý je technickým podkladom pre zmenu právnych vzťahov v katastri. Modul je aktualizovaný s ohľadom na najnovšie praktické poznatky z katastrálnej praxe a judikatúry súdov.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.


Anotácia


Pozemková evidencia na našom území má dlhú tradíciu. Prvé pokusy o vykonanie súpisu pôdy sú dochované z 11. storočia. Pozemkovým právom možno rozumieť súkromnoprávnu a verejnoprávnu reguláciu pozemkov a tiež súbor súkromnoprávnych a verejnoprávnych noriem, ktoré regulujú vlastnícke a iné práva k pozemkom. Niekoľko predpisov v oblasti pozemkového práva obsahuje normy súkromnoprávne, ako aj verejnoprávne (napríklad problematika vyvlastnenia alebo problematika energetických vecných bremien) a preto si nemožno vystačiť len s informáciou o všeobecnej povahe predpisu, ale je nutné interpretovať každé ustanovenie zvlášť pri zohľadnení jeho systematického zaradenia. Modul odpovedá na otázky, čo je to pozemok, ako taký pozemok môže vzniknúť alebo ako pri pozemku zmeniť druh a spôsob využitia, a to všetko v kontexte s katastrálnou problematikou.

Literatúra


  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 388 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastrální zákon. Praktický komentář.  Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 368 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., HOLÝ, J., Raška, M. Katastrální vyhláška. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 432 s.
  • ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 316 s.
  • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 472 s.
  • PAVELEC, J. Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 744 s.
  • ADAMOVÁ, H.; BRIM, L. a kol. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 832 s.
  • JANKŮ, P., ŠUSTROVÁ, D., VRCHA, P.: Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, 336 s.