Povaha, zmysel a prax managementu (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s metódami, postupmi a zásadami managementu.

Garant a lektor študijného modulu


Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Anotácia


Tento modul poskytuje znalosti o špecializovaných manažérskych činnostiach. Tieto činnosti predstavuje v nadväznosti na základné manažérske funkcie (plánovanie, rozhodovanie, organizovanie, implementácia a kontrola) a otázky týkajúce sa štýlu riadenia. V rámci modulu študent získa základné znalosti z oblasti manažérskych funkcií a štýlu riadenia, ďalej tiež z oblasti strategického managementu, procesného managementu, managementu zmien, managementu znalostí a identity a kultúry organizácie a medzinárodného managementu.

Sylabus


1. Manažérske funkcie

 • podstata manažérskych funkcií
 • plánovanie
 • manažérske funkcie rozhodovania
 • organizovanie
 • implementácia
 • kontrola

2. Štýl riadenia

 • štýl riadenia a jeho význam
 • klasifikácia riadenia

Literatúra


 • VEBER, J.: Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press ISBN 798-80-7261-200-0
 • MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P., a kol.: Management. Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, ISBN 978-80-7380-230-1
 • ROBBINS, S., COULTER, M.: Management. Pearsons. ISBN 978-01-3216-384-2
 • SCHERMERHORN, J. R.: Introduction to management. John Wiley & Sons. ISBN 978-04-7064-624-3
 • MINTZBERG, H.: Managing. Berrett-Koehler Publishers. ISBN 978-15-7675-340-8