Postavenie a úloha interného auditu v spoločnosti (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s postavením a úlohou interného auditu v spoločnosti. Objasniť uisťovaciu a poradenskú úlohu interného auditu, zakotvenie základných informácií v štatúte interného auditu a priblížiť možnosti začlenenia interného auditu v spoločnosti. Súčasne je cieľom priblížiť úlohu výboru pre audit. V závere zoznámiť poslucháčov s profesijnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú interným auditom.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Vladimír Bříza, MBA

Anotácia


Interný audit je nezávislá, objektívne uisťovacia a poradenská činnosť zameraná na pridávanie hodnoty a zdokonaľovanie procesov v organizácii. Interný audit pomáha organizácii dosahovať jej ciele tým, že prináša systematický metodický prístup k hodnoteniu a zlepšovaniu účinnosti systému riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov a riadenia a správy organizácie.

Sylabus


1. Interný audit

 • definícia
 • štandardy
 • uisťovacia a poradenská úloha

2. Štatút interného auditu

 • predmet činnosti
 • užívatelia
 • postavenie, organizačné začlenenie

3. Výbor pre audit

 • úloha výboru
 • ČIIA

Literatúra


 • Rámec profesní praxe interního auditu, Praha, ČIIA
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a. s., Brno, ISBN 80-251-0836-8
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, Praha, C. H. Beck, ISBN 80-7179-410-4
 • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora, Altamonte Springs, Florida, ISBN 80 – 902433-1-2.
 • Kodex správy a řízení společností založených na principech OECD, Praha: KCP & KPMG,
 • LAWRENCE, B. S.: Internal Auditing, IIA 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs,Florida, ISBN 88-80092.