Podnikové financie (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť poslucháčov so základnou štruktúrou podnikových financií, so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie. Ďalej modul povedie študentov k pochopeniu vzťahov medzi plánovaním objemu výroby, cenami, nákladmi a ziskom, zoznámi ich so základnými postupmi riadenia cash flow a likvidity firmy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Anotácia


Finančné riadenie predstavuje ústrednú časť podnikového riadenia, ktoré má integrujúce postavenie medzi všetkými činnosťami firmy. Sú tak označované aktivity, ktoré zaisťujú maximálne efektívne financovanie z hľadiska cieľov danej firmy. Dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku je základným podnetom podnikateľskej činnosti. Usmerňovanie všetkých procesov, ktoré sa v podniku realizujú, môže byť optimálne a prispievať k naplneniu tohto cieľa, ak je založené na poznaní základných väzieb medzi reálnymi, konkrétnymi činnosťami a finančnými charakteristikami.

Sylabus


1. Riadenie zásob

 • druhy zásob
 • závislá potreba
 • nezávislá potreba
 • metódy riadenia

2. Riadenie pohľadávok

 • dodávateľské úvery
 • splatnosť faktúr
 • triedenie nákladov podľa klasifikácie

3. Pomerové ukazovatele

 • rentabilita
 • likvidita
 • aktivita
 • zadĺženosť

Literatúra


 • SYNEK M., KISLINGEROVÁ E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-274-8
 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha, C.H.Beck, ISBN 978-80-7400-194-9
 • SEDLÁČEK J., Účetnictví pro manažery, Praha, Grada Publishing, ISBN 80-247-1195-8
 • VALACH J. a kol., Finanční řízení podniku, Praha, Ekopress, ISBN 80-86119-21-1
 • VALACH J. a kol., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, ISBN 978-80-86929-71-2
 • BREADLEY R. A., Myers C. A., ALLEN F. Corporate finance, Boston: Irwin/McGraw-Hill, ISBN 0-07-111551-X
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC P. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, 6.vyd., Praha, Polygon, ISBN 80-7273-095-9
 • KOVANICOVÁ D., KOVANIC, P., Poklady skryté v účetnictví, II.díl, Finanční analýza účetních výkazů, Praha, Polygon, ISBN 80-85967-56-1
 • SEDLÁČEK J., Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, Praha Computer Press, ISBN 80-7226-562-8
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing , ISBN 978-80-247-2424-9
 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing ISBN 978-80-247-3339-5
 • SYNEK M. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-336-3
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3
 • VACÍK E., ŠULÁK M., Měření výkonnosti firem, Praha, Eupress, ISBN 80-86754-33-2