Podnikateľský plán a stratégie obchodu (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov vytvárať obchodnú stratégiu podniku a osvojiť si základné zručnosti z oblasti tvorby a kontroly obchodného plánu podniku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Anotácia


Modul zoznamuje poslucháčov s teóriou a riadením podniku z hľadiska tvorby podnikovej stratégie s dôrazom na vytvorenie obchodnej stratégie, s hierarchiou interných podnikových faktorov, so spôsobom stanovenia vízií a cieľov podniku s dôrazom na obchodnú koncepciu ako tvorbou strategického obchodného plánu podniku, vrátane tvorby marketingovej koncepcie podniku .

Sylabus


1. Obchodný plán

 • prečo mať obchodný plán
 • ideálna forma spracovania
 • pre koho je obchodný plán dôležitý

2. Časti obchodného plánu

 • časti obchodného plánu a SWOT analýza

3. Podnik

 • podnik, malé a stredné podniky

4. Strategické riadenie, misia a vízia podniku

 • strategické riadenie
 • misia a vízia podniku

5. Ciele podniku

 • ciele podniku a pravidlo SMART

6. Strategická analýza vonkajšieho prostredia podniku

 • analýza vonkajšieho okolia
 • PEST analýza
 • analýza mikroprostredia a model piatich síl
 • analýza zahraničného prostredia podniku

7. Strategická analýza vnútorného prostredia podniku

 • faktory vedecko-technického rozvoja
 • marketingové a distribučné faktory
 • faktory výroby
 • faktory pracovných a podnikových zdrojov

8. Finančná analýza

 • analýza pomerových ukazateľov
 • SWOT analýza

9. Formulácia návrhov stratégie a výber optimálnej varianty

 • návrhy stratégie
 • výber optimálnej stratégie

Literatúra


 • VEBER, J. a kol.: Management základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha. ISBN 80-82625-28-1
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Management teorie a praxe pro 90. léta. Management Press, Praha. ISBN 80-85943-94-8
 • KEŘOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení: teorie pro praxi. C. H. Beck, Praha. ISBN 80-7179-578-X
 • DRUCKER, P. F.: Řízení v době velkých změn. Management Press, Praha. ISBN80-85943-78-6