Podnikanie v oblasti event managementu (online)

Cieľom modulu je predstaviť teoretický, a predovšetkým praktický základ pre porozumenie hlavným princípom event manažmentu. Poslucháči modulu sa dozvedia, ako naplánovať a zorganizovať rôzne druhy akcií a stretnutí, získajú orientáciu v dodávateľskom segmente, ďalej sa zoznámia so základmi vyjednávania v medzinárodných podmienkach s dôrazom na kultúrne odlišnosti klientov akcií. Modul reflektuje aj trendy a výzvy posledných rokov s dôrazom na pandémiu koronaviru alebo rastúci záujem o digitálne či ekologicky zodpovedné eventy.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Event management je predstavený ako multidisciplinárny odbor vychádzajúci dominantne z ekonómie, psychológie a marketingu. Absolvent predmetu je schopný naplánovať a zorganizovať rôzne druhy podujatí a stretnutí, a to vrátane vyúčtovania, zmlúv a vyjednávaní. Je schopný orientovať sa v rámci dodávateľského segmentu, pozná princípy plánovania pracovných aj incentívnych programov, chápe rozdiel medzi ziskovými a neziskovými akciami. Je oboznámený so základmi vyjednávania v medzinárodných podmienkach s dôrazom na kultúrne odlišnosti klientov akcií. Súčasťou predmetu je aj predstavenie podstaty konkurencieschopnej destinácie v rámci medzinárodného kongresového priemyslu. Predmet reflektuje aj trendy a výzvy posledných rokov s dôrazom na pandémiu koronaviru alebo rastúci záujem o digitálne či ekologicky zodpovedné eventy.

Sylabus


1. Event management ako multidisciplinárny odbor

 • základné teórie, princípy a postupy v event manažmente
 • prehľad kľúčových pojmov a súvisiacich odborov
 • špecifiká riadenia a plánovania eventov, typy event managerov
 • psychologický prístup k osobnosti event managera
 • time management, priority management a minimalizácia rizika

2. Dodávateľský segment

 • hotely, reštaurácie, catering, hostesky, sprievodcovia a ďalšie profesie a subjekty
 • zostavenie menu v medzinárodnom prostredí
 • typy programov akcií
 • protokol a nástrahy realizácia multikultúrnych eventov

3. Zmluva, rozpočet, nevyhnutné právne základy eventov

 • základné body a prvky zmlúv uzatváraných medzi eventovým manažérom a dodávateľmi či zadávateľom
 • platobné a storno podmienky
 • zásah vyššej moci
 • vyjednávanie

4. Eventový marketing a eventová komunikácia

 • komunikačný kruh, komunikácia pred akciou, počas akcie aj po akcii
 • PR a marketing akcií v medzinárodnom prostredí
 • convention bureau, DMC, DMO, medzinárodná organizácia eventového businessu

5. Trendy v event manažmente posledných rokov

 • najúspešnejšie medzinárodné eventové destinácie: podmienky úspechu.
 • digitálne akcie, vplyvy pandémie koronaviru, vplyv geopolitických faktorov
 • udržateľné a ekologické akcie

Literatúra


Povinná literatúra:

 • Davidson, R., Business Events, Second Edition, Oxon, Routledge. 2019.
 • Lattenberg, V. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010.
 • Šindler, P. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing, 2003.

Doporučená literatúra:

 • Berridge, G. Events Design and Experience. New York: Routledge, 2011.
 • Englich, G., Remmers, B. Planning Guide for Conference and
 • Communication Environments. Bad Munder: Wilkhahn, 2008.
 • Preston, C. A. Event Marketing. New Jersey: John Wiley and Sons, 2012.
 • Richards, G. Palmer, R. Eventful Cities. Oxford: Elsevier, 2010.
 • Tribe, J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. Oxford: Elsevier, 2011.