Plánovanie (Praha)

Pre úspešné riadenie projektov je nevyhnutné dôsledné, primerane detailné a realistické plánovanie. Na plánovanie aktivít na projekte, stanovovanie ich vzájomných väzieb, doby trvania aktivít i určenie celkovej doby trvania projektových prác slúži niekoľko osvedčených metód. V rámci modulu získate predstavu o účelných prístupoch k procesu plánovania projektu. Absolventi modulu budú schopní uvedomiť si podstatu, význam a prínosy projektového riadenia, špecifikovať, čo je účelné vedieť v okamihu iniciácie projektu, presne definovať ciele projektu, naučiť sa overené postupy plánovania projektových prác i časového rozvrhu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul sa najprv zaoberá procesom plánovania projektu, jeho podstatou a krokmi. Ďalej je zameraný na plán projektu, projektové ciele, maticu zodpovednosti a časové plánovanie projektu vrátane Ganttovho diagramu, sieťovej analýzy a metódy PERT. Záverom modulu budú študenti poučení o plánovaní zdrojov, plánovaní nákladov av neposlednom rade plánovaní rizika.

Sylabus


1. Procesná skupina plánovanie projektu

 • podstata procesnej skupiny plánovania projektu
 • hlavné plánové dokumenty
 • vstupy a výstupy procesu plánovania projektu
 • zodpovednosť za naplnenie činností

2. Podstata projektového plánovania

 • podstata a hlavná úloha projektového plánovania
 • časti plánovacieho procesu

3. Kroky plánovacieho procesu

 • jednotlivé kroky procesu

4. Postup procesu plánovania

 • podstata procesu plánovania
 • hlavné činnosti v procese plánovania

5. Plán projektu (plán programu)

 • plán projektu a jeho obsah
 • praktické využitie plánu projektu
 • realistický plán projektu a precízne plánovanie

6. Čas a fáza projektu

 • čas v projekte a fáza projektu
 • cieľ časového plánovania

7. Zdroje

 • manažment zdrojov a zdroje v projektovom riadení
 • výstupy kapacitného plánovania
 • prístupy k potrebe zdrojov

8. Plánovanie nákladov

 • podstata plánovania nákladov
 • určenie potrebných zdrojov

9. Plánovanie rizika

 • podstata plánovania rizík
 • ciele plánovania a príčiny vzniku projektových rizík

10. Dokumentácia plánovacieho procesu

 • plánovacia projektová dokumentácia a plánovací proces
 • plánovacie formuláre

Literatúra


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press, 305 s.
 • FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování. 384 s. ISBN: 9788024739854
 • HEPTONSTALL, J. Project management. Praha: Národní vzdělávací fond. 276 s.
 • HYNDRÁK, K. Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. Praha: Grada. 215 s. ISBN 8024703661
 • KERZNER, H. Project Management : Case Studies. 3rd edition. New Jersey : Wiley. 681 p. ISBN 0470278714
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. Praha : Grada. 255 p. ISBN 9788024725444
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno : Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Computer Press. ISBN 80-247-1501-5
 • ČSN ISO 10006. Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti. Švýcarsko : Český normalizační institut, Říjen. 46 p.
 • Tools for Development : A handbook for those engaged in development activity. UK : Department for International Development, March. 66 p. Available from WWW: < www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf >
 • Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 327 p. Available from WWW: < www.tsoshop.co.uk >. ISSN 9780113310593
 • ŽŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola. Grada