Personálny management (Praha)

Cieľom tohto modulu je pochopiť význam strategického riadenia ľudských zdrojov a personálneho riadenia v organizácii a uvedomiť si ich previazanosť s firemnou stratégiou. Modul poskytuje prehľad o zameraní, hlavných činnostiach a súvislostiach personálneho riadenia podniku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Anotácia


Každá funkčná organizácia má definované svoje strategické ciele a stratégiu, ako ich dosiahnuť. Potrebuje súčasne, aby si ciele a stratégiu vzali za svoje zamestnanci. Systémy ľudských zdrojov a organizačné štruktúry by teda mali byť riadené v súlade s firemnou stratégiou. Zmyslom personálneho riadenia podniku je utváranie kvalitného a výkonného personálu, ktorý je identifikovaný s cieľmi firmy.

Sylabus


1. Personálne riadenie podniku

 • ľudské zdroje
 • strategické riadenie
 • personálne stratégie

2. Personálne činnosti

 • zisk a výber zamestnancov
 • príjem a rozmiestnenie zamestnancov
 • hodnotenie, motivácia, odmeňovanie

Literatúra


 • ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha
 • BARTÁK, J.: Quo vadis, personalistiko? AIfa, Praha
 • BĚLOHLÁVEK, F.: Jak vést a motivovat lidi. Computer Press, Brno
 • DUDA, J.: Řízení lidských zdrojů. Key Publishing, Ostrava
 • DVOŘÁKOVÁ, Z.: Management lidských zdrojů. C.H. Beck, Praha
 • HRONÍK, F.: Hodnocení pracovníků. Grada Publishing, Praha
 • HRONÍK, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada Publishing, Praha
 • CHLÁDKOVÁ, A.: Personalistika: dvanáctero správného vedení personální agendy. ASPI, Praha
 • KASPER, H., Mayrhofer, W.: Personální management. Řízení organizace. Linde, Praha
 • KOCIÁNOVÁ, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing, Praha
 • KOUBEK, J.: Řízení pracovního výkonu. Management Press, Praha
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Management Press, Praha
 • MARQUES, C.: Řízení lidských zdrojů. BI, Praha
 • MARTIN, D.: Personalistika od A do Z. Computer Press, Brno
 • PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. Grada Publishing, Praha
 • PLAMÍNEK, J.: Tajemství motivace. Grada Publishing, Praha
 • PLAMÍNEK J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Grada publishing, Praha
 • ULRICH, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha
 • URBAN, J., Stýblo, J., Vysokajová, M.: Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha
 • URBAN, J.: Řízení lidí v organizaci. Personální rozměr managementu. ASPI, Praha
 • URBAN, J.: Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Management Press, Praha
 • URBAN, J.: Výkladový slovník řízení lidských zdrojů. ASPI, Praha
 • URBAN, J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada Publishing, Praha
 • URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb, Grada Publishing, Praha