Personálny management (Praha)

Modul postihuje oblasť personálneho riadenia v organizácii. Jeho cieľom je oboznámiť sa s významom a úlohami riadenia ľudí, s jeho východiskami, vývojom a súčasným poňatím a zodpovednosťou za personálnu oblasť v organizácii. Cieľom modulu je ďalej zoznámenie sa s vonkajšími a vnútornými podmienkami personálneho riadenia v organizácii, s organizačnou kultúrou, organizačnou klímou a identifikáciou pracovníkov s organizáciou a prácou vo vzťahu k personálnemu riadeniu, so špecifikami medzinárodného personálneho riadenia, s personálnou stratégiou, politikou, personálnym plánovaním, motiváciou pracovníkov, pracovnou spokojnosťou, stimuláciou pracovníkov a trendmi v riadení ľudí. Jadrom modulu je systém integrovaných personálnych činností.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotácia


Ľudia sú pre organizáciu kľúčovým zdrojom fungovania – rozhodujú o finančných a materiálnych zdrojoch, zaobchádzajú s informáciami. Pre organizáciu predstavujú ľudia značné investície, avšak ich schopnosti sú pre každú organizáciu zásadné. Riadenie ľudí v organizácii ovplyvňuje jej výkonnosť a prosperitu. Oblasť riadenia ľudí sa vyvíjala od začiatku 20. storočia s rozvojom managementu, využívané boli poznatky rady vedných disciplín, menila sa v závislosti na sociálnych a ekonomických podmienkach konkrétneho historického obdobia a kultúry.

Sylabus


1. Riadenia ľudí v organizácii

 • význam
 • úlohy
 • vývoj personálneho riadenia
 • zodpovednosť

2. Organizácia

 • organizačná kultúra
 • organizačná klíma
 • identifikácia pracovníkov

3. Systém personálnych činností

 • plánovanie
 • príjem nových zamestnancov
 • hodnotenie, odmeňovanie pracovníkov

Literatúra


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, ISBN 978 80-247-1407-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3.
 • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, ISBN 80-7169-614-5.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7179-893-4.
 • FOOT, M., HOOK, C. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-515-6.
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • LUKÁŠOVÁ, R., Nový, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2.
 • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, ISBN 80-85623-29-3.
 • NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář. ISBN 80-85255-74-X.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 80-200-0690-7.