Personálne informačné systémy (online)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s informačnou podporou personálneho riadenia. Po jeho absolvovaní sú schopní rozlišovať medzi dvoma základnými spôsobmi implementácie tejto podpory. Poznajú možnosti efektívneho využitia PIS v jednotlivých personálnych procesoch a dokážu si uvedomiť potenciálne riziká. Orientujú sa v problematike spracovania osobných údajov a sú schopní vziať do úvahy pri realizácii personálnych činností požiadavky na ich ochranu vyplývajúcu z príslušnej legislatívy.

Garant študijného modulu


RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul sa zaoberá informačné Podporovať personálneho riadenia. Najprv sú študenti oboznámení s personálnymi informačnými systémami, ich postavením v informačnom systéme, trendy a vzťahom k Business Intelligence. Ďalej sú oboznámení s metódami hodnotenia práce a pracovných miest, predovšetkým s diferenciáciou miezd a podstatou benchmarkingu. Záverom modulu je kladený dôraz na personálne náklady a riziká aj ich prevenciu.

Sylabus


1. Personálne informačné systémy

 • postavenie personálneho informačného systému v štruktúre informačného systému podniku
 • komplexné personálne informačné systémy
 • integrované riešenia
 • vzťah PIS k prostriedkom Business Intelligence
 • personálne procesy a ich podpora PIS
 • trendy
 • osobné údaje a ich ochrana v PIS
 • povinnosti organizácie pri spracovaní osobných údajov

2. Hodnotenie práce / pracovných miest

 • metódy hodnotenia práce / pracovných miest
 • diferenciácie miezd
 • benchmarking v oblasti miezd

3. Meranie ľudského kapitálu

 • personálne controlling
 • ukazovatele výkonnosti

4. Personálne náklady

 • personálne náklady v oblasti získavania pracovníkov
 • personálne náklady v oblasti odmeňovania
 • personálne náklady v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja pracovníkov
 • personálne náklady v oblasti pracovných podmienok

5. Personálne riziká, ich riadenie a prevencia

 • zdroje a následky personálnych rizík
 • najtypickejšie personálne riziká
 • prevencia personálnych rizík

Literatura


 • Armstrong, M., Taylor, S. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: Překlad Martin Šikýř. Praha: Grada Publishing. 920 stran. ISBN 978-80-247-5258-7
 • BASL, J. a kol., Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-045-4
 • Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada. 323 s. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3
 • Častorál, Z. Management rizik v současných podmínkách. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 268 stran. ISBN 978-80-7452-132-4
 • Dohnal, J., Pour, J. IT v řízení podniku: MBI. Praha: Professional Publishing. 249 stran. ISBN 978-80-7431-160-4
 • Frischmann, P., Žufan, J. Personalistika ve službách. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 217 stran. ISBN 978-80-7552-714-1
 • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing. 240 stran. Management v informační společnosti. Expert. ISBN 978-80-247-5457-4
 • HUNČÍK, B., MOŽNÁ, M., Finanční management, dostupné z www: http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2009/zasady-mereni-a-reportovani-lidskeho-kapitalu.jhtml
 • Kalouda, F. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 328 stran. ISBN 978-80-7380-646-0
 • Kovařík, P. Manažerský controlling. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 184 s. ISBN 978-80-87839-03-4
 • KPMG, Human Resources managen, Controlling im Personalbereich, Dostupné z www: http://www.kpmg.de/docs/20071107 Human Resources managen – Controlling im Personalbereich.pdf
 • SYNEK, M., a kol., Manažerská ekonomika, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1992-4
 • Šoljaková, L. a kol. Manažerské účetnictví I.: případové studie a příklady. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. 258 stran. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2181-7
 • URBAN, J., Praktický personální controlling, Moderní řízení 5/98, ISSN 0026-8720
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dostupné z www, http://www.uoou.cz nebo http://portal.gov.cz
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dostupné z www, http://portal.gov.cz
 • Žufan, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 119 s. Vzdělávání dospělých. ISBN 978-80-7357-955-5