Oceňovanie podniku (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť s princípmi oceňovania podnikov využiteľné pri rôznych situáciách (fúzie, akvizície, vysporiadanie spoločníka, vytesnenie minoritných akcionárov a pod.). Výučba bude prebiehať interaktívne pomocou prípadovej štúdie, počas ktorej budú riešené aspekty a premenné hodnoty podniku. Poslucháči sa naučia premýšľať nad hodnotou podniku z rôznych uhlov pohľadu – z pohľadu hodnoty majetkovej podstaty, z pohľadu zárobkovej schopnosti a z pohľadu cien za porovnateľné podniky. V rámci tohto modulu využijeme poznatky z účtovníctva, finančného riadenia, marketingu i manažmentu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Anotácia


Oceňovanie podnikov je považované za „kráľovskú“ disciplínu v rámci podnikových financií, pretože oceňovateľ pri tejto činnosti integruje a používa poznatky jednak z iných disciplín podnikových financií (analýza finančného zdravia, zostavenie finančného plánu, teória kapitálovej štruktúry, práca s rizikom), ale aj z odborov iných (účtovníctvo, marketing, manažment, analýza trhu cenných papierov a pod.). Ocenenie podniku predstavuje rad analýz, ktorý vyústi v report, dokladajúci buď konkrétnu výšku sumy, za ktorú by bolo možné podnik kúpiť/predať, alebo rozumné rozpätie tejto sumy. Hodnotu podniku je možné modelovať v najvšeobecnejšej rovine na základe troch typov pohľadov:

 • prvý pohľad hľadí na podnik ako na precenené aktíva, znížené o precenené
  záväzky (majetkové ocenenie),
 • druhý pohľad sleduje budúcu zárobkovú schopnosť podniku a hodnotu tvorí
  súčasná hodnota určitej časti týchto budúcich zárobkov (výnosové ocenenie),
 • tretí pohľad odvodzuje hodnotu podniku od cien porovnateľných podnikov, s ktorými
  nedávno prebehli určité transakcie (porovnávacie ocenenie).

Sylabus


 • hodnota podniku
 • základné prístupy a metódy oceňovania
 • ako zvoliť metódy oceňovania
 • strategická analýza
 • finančný plán
 • jednotlivé typy metód oceňovania

Literatúra


 • MAŘÍK, M., Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-38-5.
 • COPELAND, T. E., KOLLER, T., MURRIN, J., Stanovení hodnoty firem. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-41-4.
 • MAŘÍK, M. a kol., Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-42-2.
 • MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ, P., Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-36-X.
 • MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M., Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2007. 242 s. ISBN 978-80-245-1242-6.
 • MAREK, P. a kol., Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1.
 • DURČÁKOVÁ, J., OCELÁKOVÁ, P., VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-71-2.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J., Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.