Oceňovanie nehnuteľností (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov so základnými prístupmi k oceňovaniu nehnuteľných vecí, metódami oceňovania nehnuteľných vecí vrátane vysvetlenia významných pojmov a postupu ocenenia. Objasniť hodnotové faktory nehnuteľných vecí a definovať podstatu vecného bremena.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.


Anotácia


Modul poukazuje na základné pojmy oceňovania nehnuteľných vecí v kontexte rekodifikácie súkromného práva. Zaoberá sa obvyklou štruktúrou oceňovacej správy, dôvodmi a účelmi ocenenia, charakteristikami jednotlivých nehnuteľných vecí a faktormi majúcimi vplyv na ich hodnotu, technikami ich ocenenia s presahom do konkrétnych prípadových štúdií. Pozornosť je venovaná najmä praktickej aplikácii a schopnosti efektívne vypracovať jednoduchšie ocenenie stavby, pozemku a vecného bremena.

Sylabus


1. Vybrané pojmy

 • objasnenie vybraných pojmov

2. Postup a podklady na vykonanie ocenenia, súčasti oceňovacej správy

 • postup ocenenia a podklady pre vypracovanie ocenenia
 • hlavné súčasti oceňovacej správy

3. Kategórie hodnoty

 • hodnota, trh a trhová hodnota
 • hodnota z užívania, trhová a výnosová hodnota
 • cena a jej druhy, dôvody pre ocenenie nehnuteľných vecí

4. Hodnotové faktory nehnuteľných vecí

 • špecifické hodnotové faktory pre druhy nehnuteľných vecí

5. Metódy ocenenia nehnuteľných vecí

 • metódy nákladové
 • metódy porovnávacie
 • výnosové ocenenie nehnuteľností
 • vysvetlenie pojmov
 • postup ocenenia
 • výnosová miera nehnuteľnosti (VMN)

6. Vecné bremená

 • podstata vecných bremien

Literatúra


 • BLATNÝ, R.: Oceňování nemovitostí v 685 řešených otázkách, včetně Blatného symetrické metody nepřímého porovnání koncepce ceny obvyklé, respektive tržní hodnoty. Jaro, Praha.
 • DUŠEK, D.: Základy oceňování nemovitostí. Oeconomica, Praha.
 • VŠE Praha – IOM : S1 ON VŠE – Standard pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou v České republice. http://iom.vse.cz/odborna-cinnost/ceske-ocenovaci-standardy/.
 • Vyhláška č. 199/2014 Sb. ve znění předpisů pozdějších
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • BRADÁČ A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí. Brno. CERM.
 • BRADÁČ, A. a kol.: Věcná břemena od A do Z. Linde Praha a.s.
 • KOKOŠKA, J.: Ceny nemovitostí podle cenových předpisů. IOM, Praha.
 • Metodický pokyn pro tržní/netržní oceňování nemovitých věcí (ČKOM, užívání se souhlasem ČKOM)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • ZAZVONIL, Z. : Odhad hodnoty nemovitostí. Ekopress, Praha.
 • ZAZVONIL, Z. : Výnosová hodnota nemovitostí. CEDUK, Praha.