Obsadzovanie pracovných miest a uvoľňovanie pracovníkov (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť študentov s metódami, postupmi a zásadami správneho získavania, výberu, prijímania, adaptácie a prepúšťania zamestnancov. Detailne sa zamerať na stanovenie požadovaných kompetencií v závislosti od charakteru pracovného miesta, predovšetkým na kompetenčné modely firmy, oboznámiť sa aj s povinnosťami zamestnávateľov voči prepusteným zamestnancom a s termínom outplacement.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Jana Jurčíková

Anotácia


Získavanie a výber zamestnancov zahŕňa personálne činnosti začínajúce stanovením požiadaviek na obsadzované pracovné miesto – tj. predovšetkým vymedzením úloh pracovného miesta, právomocí a zodpovedností, rozsahu a úrovne požadovaných znalostí, schopností a zručností zamestnancov, cez rozhodnutie o spôsoboch získania nových zamestnancov, až po prípravu a priebeh realizácie výberového riadenia.

Sylabus


1. Analýza pracovného miesta

 • východiská pre vykonanie analýzy pracovného miesta
 • zdroje informácií o pracovnom mieste

2. Personálne plánovanie

 • plánovanie ľudských zdrojov vo firme a základné otázky
 • personálne plánovanie v prípade redukcie rozsahu pracovných činností firmy

3. Stanovenie požadovaných kompetencií v závislosti od charakteru pracovného miesta

 • manažérske role v oblastiach interpersonálne, informačné a rozhodovacie aktivity
 • kompetencie
 • kompetenčný model firmy
 • typy kompetenčných modelov firmy
 • na aký účel slúžia kompetenčné modely

4. Získavanie nových zamestnancov

 • staffing
 • výhody a nevýhody pracovnej sily z vonkajších a vlastných zdrojov

5. Metódy výberu zamestnancov

 • personálna administratíva spojená s prijímaním zamestnancov
 • predvýber uchádzačov o zamestnanie na základe predložených dokumentov
 • fáza výberu zamestnancov

6. Proces prijímania zamestnancov

 • pracovná zmluva
 • vstupná lekárska prehliadka
 • osobný spis zamestnanca
 • ostatné náležitosti

7. Adaptačný proces

 • podstata adaptačného procesu
 • nástroje adaptačného procesu – mentoring a koučing

8. Uvoľňovanie zamestnancov

 • pracovný pomer a jeho ukončenie
 • skutočnosti nastávania rozviazania pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
 • povinnosti zamestnávateľa voči prepusteným zamestnancom

9. Outplacement

 • podstata outplacementu

Literatúra


 • ARMSTRONG, M., TAYLOR, S., Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy, Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-5258-7
 • URBAN, J., STÝBLO, J., VYSOKAJOVÁ, M., Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-429-1
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol., Řízení lidských zdrojů, C.H.Beck, Praha. ISBN 978-80-7400-347-9
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • URBAN, J., Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada, Praha
 • URBAN, J., 10 nejdražších manažerských chyb, Grada, Praha
 • KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-168-3
 • URBAN, J., Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha. ISBN 80-7357-019-X
 • HRONÍK, F., Poznejte své zaměstnance, Era, Brno. ISBN 80-86517-20-9
 • HRONÍK, F., Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, podrobný průvodce výběrovým řízením, Computer Press, Praha. ISBN 80-7226-161-4