Obchodné operácie v prepravných službách (online)

Cieľom modulu je získať základný prehľad, schopnosť orientovať sa a aplikovať znalosti v prepravných vzťahoch, väzbách a zmluvách v obchode prepravných služieb.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Martin Komorný, MBA, ALog


Anotácia


Prepravné vzťahy sú prezentované ako neoddeliteľná súčasť komplementárnych služieb obchodu hmotným tovarom, ktorých sú majoritnou súčasťou. Explicitne sú chápané ako neoddeliteľná súčasť každej obchodnej operácie hmotným tovarom. Prepravné vzťahy a na nich postavené obchodné operácie sú možnou komparatívnou výhodou predávajúceho a kupujúceho, ktorá je konečným spôsobom determinovaná v kúpnej zmluve voľbou Dodacej doložky (podľa INCOTERMS). Strategickým spôsobom je chápaný vzťah medzi tu so zúčastnenými subjektmi a ich zodpovednosť vyplývajúca z konkrétneho zmluvného zázemia a limitov náhradových povinností.

Sylabus


1. Teoretické vymedzenie

 • operátor dopravy
 • zásielka

2. Prepravné služby v ekonomických vzťahoch

 • hospodárska kooperácia
 • dopravná sústava
 • hodnototvorný proces

3. Prepravno-právne zabezpečenie prepravných služieb

 • kúpna zmluva
 • dodacie podmienky INCOTERMS
 • dodacia doložka
 • zasielateľské zabezpečenie prepravy
 • obstaranie a vykonanie prepravy

Literatúra


 • NOVÁK, R., ZELENÝ, L., PERNICA, P., KOLÁŘ, P. Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s, ISBN 978-80-7357-735-3, 392 s.
 • NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava plus. Praha ASPI ISBN 80-86395-53-7
 • NOVÁK, R. Námořní přeprava. Praha ASPI ISBN 80-7357-070-X
 • JANATKA, F. — NOVÁK, R. — HÁNDL, J. Obchodní operace ve vývozu a dovozu. Praha Codex Bohemia ISBN 80-85963-94-9