Nástroje pre organizáciu cestovného ruchu (Praha)

Základným cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov s nástrojmi a postupmi využívanými v organizácii cestovného ruchu. Popri predstavení samotných nástrojov bude pozornosť venovaná aktuálnym trendom vo vývoji týchto nástrojov ako z pohľadu leteckých spoločností, hotelových reťazcov, tak aj cestovných kancelárií a ich koncových zákazníkov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jan Barták

Anotácia


Modul zameraný na nástroje pre organizáciu cestovného ruchu sa zaoberá globálnymi distribučnými systémami. Najprv sú poslucháči oboznámení so systémom Amadeus GDS a jej globálnym distribučným systémom. Ďalej je pozornosť zameraná smerom k technologickým produktom GDS Amadeus a ich využitiu. V závere modulu je spomenutý Amadeus Symphony, online rezervačný nástroj, a jeho funkcie.

Sylabus


1. Pozícia a význam GDS v cestovnom ruchu

 • globálne distribučné systémy (GDS)

2. Amadeus GDS z pohľadu informačnej technológie

 • systém Amadeus

3. Technologické produkty GDS Amadeus

 • Amadeus Selling Platform
 • Amadeus Offers
 • Amadeus Tours Suite
 • Bistro Portal
 • Amadeus SMS
 • Modul Amadeus FlightStats
 • Amadeus Ticket Changer

4. Amadeus Symphony – online booking engine

 • počiatky nástroja Amadeus Symphony
 • využitie nástroja cestovnými agentúrami a autoticketing
 • platforma Amadeus Symphony a funkcie

Literatúra


 • ZELENKA, J.: Cestovní ruch- komunikační technologie, Gaudeamus, ISBN 978-80-7041-514-6
 • Buhalis, D.: eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London, ISBN 0582357403
 • Information and Communication Technologies in Tourism 2009 Wolfram Höpken, Wien : Springer-Verlag GmbH
 • From chaos to collaboration How transformative technologies will herald a new era in travel , Henley Centre Headlight vision company http://new.amadeusblog.com/wp-content/uploads/2012/01/From_chaos_to_collaboration.pdf
 • http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b0cc1c67-7400-4d79-b743-f603b532217b
 • http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=a6987f86-87b5-4087-8783-f4ea5bf68146
 • GOELDNER, Ch. a kol.: Cestovní ruch – Principy, příklady, trendy. Bizbooks
 • HAMARNEH, I.: Mezinárodní cestovní ruch, Univerzita J. A. Komenského Praha
 • INDROVÁ, J.: Cestovní ruch, VŠE Praha
 • LOCHMANNOVÁ, A.: Cestovní ruch. Computer Media
 • MMR: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Dostupné na http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1)
 • RUDA, A., Cestovní ruch ve vztahu k udržitelnému rozvoji. In: Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno
 • PALÁTKOVÁ, M.: Mezinárodní cestovní ruch. Grada