Nástroje marketingovej komunikácie (Praha)

Tento modul si kladie za cieľ naučiť poslucháčov rozpoznať hlavné princípy fungovania vybraných nástrojov marketingovej komunikácie s prihliadnutím na rozvíjajúce sa tendencie integrovať ich s cieľom dosiahnutia čo najvyššej efektivity a merateľnosti. Zoznámime sa s klasickými formami komunikačného mixu a budeme hľadať spôsoby, ako ich zmysluplne kombinovať v akvizičnom aj vernostnom marketingu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Anotácia


Marketingovou komunikáciou rozumieme všetky komunikačné aktivity, prostredníctvom ktorých sa firma snaží ovplyvniť vedomosti, postoje a správanie zákazníka týkajúce sa produktov alebo služieb, ktoré firma na trhu ponúka. Pre organizácie sú dôležití nielen zákazníci. Významná je komunikácia s akcionármi, s finančným svetom, so zamestnancami a ich rodinami, médiami i vládnymi organizáciami. Spoločnosť potrebuje informovať svojich financiérov, zamestnancov, tlač o dôležitých firemných udalostiach, a navyše získať a udržať si pozitívny imidž a neskôr aj reputáciu. Spoločný termín pre tieto aktivity je „korporátna komunikácia“.

Sylabus


1. Komunikačný model

 • časti komunikačného modelu a komunikačný proces

2. Komunikačný mix

 • podstata komunikačného mixu, prostriedky a forma mixu

3. Propagácia

 • reklama a jej hlavné rysy
 • základné funkcie reklamy, obsah reklamy
 • výhody a nevýhody masmédií

4. Osobný predaj

 • podstata podpory predaja a jej ciele
 • kampaňovitá a tematická podpora predaja

5. Podpora predaja

 • podstata podpory predaja a jej ciele
 • kampaňovitá a tematická podpora predaja

6. Vzťahy s verejnosťou

 • definícia PR
 • PR odvetvie
 • silné a slabé stránky PR

7. Sponzorovanie

 • podstata sponzorovania a druhy sponzoringu

8. Priama marketingová komunikácia

 • definícia priameho marketingu
 • direct marketing a jeho delenie

9. Integrovaná marketingová komunikácia

 • podstata integrovanej marketingovej komunikácie
 • základné dôvody pre realizáciu IMC

10.  Intuitívny marketing

 • podstata intuitívneho marketingu

12. Virálny marketing

 • pojem virálny marketing a jeho spôsob prezentácie

12. Guerilla marketing

 • definícia guerilla marketingu a jeho princípy

13. Event marketing

podstata event marketingu

Literatúra


 • FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0
 • KARLÍČEK, M. a KRÁL, P. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2
 • KOTLER, P. et al. Moderní marketing. Praha: Grada, 1041 s. ISBN 978-802-4715-452
 • PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8
 • VYSEKALOVÁ, J. et al. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 294 s. ISBN 978-80-247-2196-5
 • ZAMAZALOVÁ, M. et al. Praha: C.H. Beck, 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4