Myself management (Praha)

Cieľom tohto modulu je vysvetliť dôležitosť poznania vlastných silných stránok, aby účastníci vedeli posilniť svoju sebaúctu, sebadôveru a sebavedomie. Tento základ ovplyvňuje naše správanie a postoj k druhým, stojí za naším úspechom či neúspechom. Sebaúcta, sebadôvera a sebavedomie so schopnosťou zdravej sebareflexie sú predpokladom pre komunikáciu, spoluprácu, vedenie a riadenie ľudí.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D.

Anotácia


Najprv sa však zameriame na riadenie a vedenie „sama seba“. Zameriame sa na postoj k času, ktoré činnosti vedú ku skutočným výsledkom, čo je v živote každého z nás dôležité a čo nie je, a ako to rozlíšiť. Osvetlíme si, čo je v skutočnosti wellbeing, a aké faktory majú vplyv na našu životnú spokojnosť. Cieľom je teda poznať, že v motte „robiť správne veci v správny čas“ je obsiahnutý kľúč k spokojnosti a efektivite.

Sylabus


  • Ako získavame sebaúctu, sebadôveru a sebavedomie, a prečo je to také dôležité
  • Ktoré návyky vedú k vytváraniu harmonickej a integrovanej osobnosti, a ktoré nám umožnia konať čo možno najefektívnejšie
  • Ako si vytvoriť návyk
  • Prečo je pravidlo 80/20 dôležité a ako ho používať
  • Wellbeing

Literatúra


Povinná literatúra:

  • PACOVSKÝ, Petr. Člověk a čas: time management IV. generace. Tábor: Time Expert, c2000. Cesty k osobní prosperitě (Time Expert). ISBN 80-902783-0-2.

Literatúra:

  • COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Vyd. 2. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-241-3.
  • ALLEN, David. Mít vše hotovo: jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře. V Brně: Jan Melvil, 2008. Žádná velká věda. ISBN 978-80-903912-8-4.
  • KOCH, Richard. Pravidlo 80/20 Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. ISBN 978-80-7261-175-1.
  • HONZÁK Radkin. Psycho-somatická prvouka. ISBN 978-80-7429-912-4.

Pre inšpiráciu: