Motivácia, pracovná spokojnosť a stimulácia pracovníkov (Praha)

Cieľom modulu je poukázať na významné osobnostné charakteristiky človeka vo vzťahu k práci, ktoré ovplyvňujú pracovné správanie, zoznámenie s problematikou motivácie, s teóriami pracovná motivácia, s problematikou pracovnou spokojnosti a vplyvy na pracovnú spokojnosť, s faktormi výkonu pracovníkov, s nástrojmi stimulácia pracovníkov a s motivačným programom organizácie.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotácia


Pracovné správanie spoluurčujú mnohé osobnostné a individuálne charakteristiky a očakávania človeka, jeho identifikácia s organizáciou a prácou. Na správanie pracovníkov pôsobí aj vplyvy na strane organizácie – skutočnosti týkajúce sa kultúry organizácie a organizačného klímy, vlastné pracovné skupiny, systému riadenia a vedenia ľudí. Pracovné správanie človeka ovplyvňuje mnoho rôznych situačných faktorov.

Sylabus


1. Pracovné správanie

 • osobnosť človeka vo vzťahu k práci
 • osobné charakteristiky

2. Pracovná motivácia

 • teórie pracovnej motivácie
 • stimulácia

3. Faktory pracovnej spokojnosti

 • výkon pracovníkov
 • nástroj stimulácia pracovníkov
 • motivačný program

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1407-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3.
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3269-5.
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2177-4.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7179-893-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, ISBN 80-7179-468-6.
 • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, ISBN 80-7226-515-6.
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-168-3.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1349-6.
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0448-5.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3058-5.