Medzinárodné aspekty obchodu (online)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s obsahom a priebehom obchodných transakcií vo vnútroúnijnom obchode, vrátane odlišností pri obchodovaní s tretími krajinami. Okrem toho im tiež podať informácie o základnom právnom rámci, v ktorom sa obchodné transakcie odvíjajú, a postupoch, využívaných k ich zabezpečovaní. Niektoré zo spomínaných tematických okruhov budeme tiež demonštrovať na konkrétnych príkladoch z komerčnej praxe.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Poslucháči by mali po ukončení štúdia tohto modulu získať schopnosť samostatne realizovať obchodnú činnosť so zahraničím a administratívne túto činnosť podchytiť a vykázať, a to v súlade s vnútroúnijnými predpismi a normami vrátane znalosti niektorých odlišností v obchodovaní s tretími krajinami mimo EÚ.

Sylabus


1. Distribučné metódy

 • distribučné metódy, ich druhy a faktory voľby

2. Priebeh obchodných operácií

 • prípravná, kontraktačná, realizačná a finalizačná fáza

3. Medzinárodná kúpna zmluva

 • podstata a obsah zmluvy, povinnosti zmluvných strán

4. Náležitosti kúpnej zmluvy

 • predmet plnenia, cena, dodacia parita, dodacia lehota, platobné podmienky

5. Platobné inštrumenty

 • zmenka, šek, dokumentárne platby a inkasné riziko

6. Logistika v medzinárodnom obchode

 • zmluvné zabezpečenie prepravných operácií, skladovacie a kontrolné operácie

7. Poistenie a zaistenie v medzinárodnom obchode

 • poistenie prepráv, úverov, zodpovednosti za škodu

8. Clá a colné riadenie

 • význam a priebeh colného riadenia, clá

9. Výkazníctvo vnitrounijného obchodu

 • odvody DPH, systém VIES, výkazníctvo Intrastat, colné a daňové delikty

Literatúra


 • MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, aj. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, a.s, ISBN 978-80-247-4874-0
 • KANDA, Antonín., Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku, Praha: Linde, ISBN 80-720-1183-9
 • MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, a.s, ISBN 978-80-247-5366-9
 • NOVÁK, Radek, ZELENÝ, Lubomír, PERNICA, Petr, KOLÁŘ, Petr, SVOBODA, Lukáš. Přepravní, zasilatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-735-3
 • RAMBERG, Jan. International Commercial Transactions, ICC Publishing s.a., ISBN 978-9284212453
 • ŠVARC, Zbyněk, aj. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN 978-80-7380-504-3
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví Celní kodex Unie ze dne 10. 10. 2013.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
 • Zákon 191/1950 Sb., směnečný a šekový