Metódy hodnotenia, vzdelávania a osobného rozvoja pracovníkov (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť sa so základnými metódami a systémy hodnotenia. Osobitná pozornosť je venovaná vedenie motivačne - hodnotiaceho pohovoru. Dôraz je kladený predovšetkým na nadväznosť hodnotenia a následného rozvoja zamestnancov, ktorá v praxi často chýba. Cieľom modulu je ďalej poukázať na špecifiká jednotlivých metód hodnotenia a špecifiká pri implementácii a realizácii vzdelávacích akcií.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotácia


Podstatou hodnotenia je zistenie, či pracovné i osobné rokovania hodnoteného je v zhode s nárokmi a požiadavkami na vykonávanú pracovnú činnosť v rámci danej pozície. Implementácia systému hodnotenia by mali prebiehať v súlade so strategickými cieľmi organizácie, za podpory manažmentu a participácie všetkých zúčastnených strán a mala by byť previazaná s ostatnými firemnými systémami, s jasným cieľom a po úvahe o vhodnosti jej načasovanie. Hodnotenie má význam nielen kvôli svojej viazanosti na odmeňovanie, ale rovnako aj pre svoj vplyv na rozvoj zamestnancov a informácie, ktoré na základe hodnotenia získavame, by sa mali stať podkladom pre následný rozvoj ľudských zdrojov.

Sylabus


1. Hodnotenie pracovníkov

 • účel a cieľ hodnotenie pracovníkov
 • funkcie hodnotenia pracovníkov

2. Systematické hodnotenie

 • hodnotenie kompetencií
 • hodnotenie výkonu

3. Metódy hodnotenia

 • metóda hodnotenia podľa dohodnutých cieľov
 • metóda formou plnenia stanovených noriem a štandardov
 • periodicky hodnotiaci rozhovor
 • development centre
 • 360 ° spätná väzba
 • sociogram
 • personálny audit
 • mystery shopping
 • hodnotiteľskej chyby

4. Vzdelávanie

 • predpoklady pre vzdelávanie
 • chyby pri príprave vzdelávacích akcií
 • metódy vzdelávania – jednorazový, krátkodobý a systematický rozvoj
 • Kirkpatrickov model

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2914-5
 • COLQUITT, J. A. Toward an integrative theory of training motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research. Journal of Applied Psychology. Vol. 85, Is. 5, pp. 678-707
 • GRUBER, J. Strategické plánování: Periodické hodnotící pohovory (sylabus ke školení). Praha: Tres consulting
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1457-8
 • HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 80-247-1458-2
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-116-X
 • PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2042-5
 • WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3