Metódy analýzy pracovných miest a identifikácia kompetencií, získavania, výberu a adaptácie pracovníkov (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť sa s tradičnými i aktuálne využívanými metódami analýzy pracovných miest, získavanie, výberu a adaptácie pracovníkov a tiež s metódami identifikácie kompetencií. Študenti sú hlbšie oboznámení s kompetenčnými modelmi, teda identifikáciou kompetencií, kľúčovými i manažérskymi kompetenciami.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

Anotácia


Úlohou analýzy pracovných miest je v prípade vytvárania pracovného miesta tvorba popisu a kvalifikačného profilu pracovného miesta, v prípade zmeny obsahu či spôsobov práce úprava popisu a kvalifikačného profilu. Na analýzu pracovných miest sú využívané rôzne metódy aj ich kombinácie pre rôzne pracovné pozície s cieľom získať dostatočné a relevantné informácie o práci na danom mieste a na stanovenie nárokov na pracovníka na tomto mieste.

Sylabus


1. Pracovníci, ich získavanie a adaptácia

 • získavanie pracovníkov
 • adaptácia na pracovné miesto

2. Kompetencia pracovných miest

 • metódy analýzy pracovných miest
 • popis pracovného miesta
 • kvalifikačný profil pracovníka

3. Kompetenčné modely

 • metódy identifikácie kompetencií
 • modely kľúčových kompetencií
 • modely manažérskych kompetencií

4. Metódy na získavanie, výber a adaptáciu pracovníkov

 • metódy získavania pracovníkov a personálny marketing
 • metódy výberu pracovníkov
 • metódy adaptácie pracovníkov

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. ISBN 97-8802-475-258-7
 • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-614-5
 • Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0469-2
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • Belz, H., Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. ISBN 80-7178-479-6
 • Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • Hroník, F. Poznejte své zaměstnance. Brno: ERA. ISBN 80-86517-20-9
 • Hüttlová, E. Organizace práce a pracovní podmínky. Praha: VŠE v Praze. ISBN 80-7079-068-7
 • Kasper, H., Mayrhofer, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • Kleibl, J. a kol. Metody personální práce. Praha: VŠE v Praze. ISBN 80-7079-413-5
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada. ISBN 80-247-0698-9
 • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 80-85623-29-3
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. Grada, ISBN 97-8802-475-090-3
 • WERTHER, W. B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing. ISBN 80-85605-04-X
 • WROBLOWSKá, Z. Lidské zdroje v produktovém managementu. Professional Publishing. ISBN 97-8807-431-162-8