Meranie výkonnosti podniku (Praha)

Cieľom tohto modulu je objasniť výkonnosť podnikov a oboznámiť študentov s prístupmi merania a riadenia finančnej výkonnosti v súčasných podnikoch. Predstaviť kľúčové nástroje na meranie finančnej výkonnosti a vysvetliť najmä moderné koncepty riadenia výkonnosti založené na tvorbe hodnoty pre vlastníkov.

Garant a lektor študijného modulu


doc. Ing. Michaela Horová Krechovská, Ph.D.

Anotácia


Modul odôvodňuje a vysvetľuje potrebu merania a riadenia výkonnosti podnikov v súčasných meniacich sa podmienkach. Objasňuje pojem výkonnosť z pohľadu vlastníkov a orientáciu na hodnotové riadenie podniku. Je priblížený vývoj prístupov a používaných ukazovateľov pre meranie a riadenie finančnej výkonnosti podniku. Predstavené sú zároveň nástroje využiteľné pre zvyšovanie výkonnosti podniku, ako sú benchmarking, finančné plánovanie podniku, identifikácia kľúčových faktorov výkonnosti a tvorby hodnoty podniku.

Sylabus


1. Ukazovatele na meranie výkonnosti

 • čistý zisk
 • zisk pred zdanením
 • zisk pred úrokmi a zdanením
 • zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi
 • rentabilita

2. Hodnotové ukazovatele

 • ekonomická pridaná hodnota
 • trhová pridaná hodnota
 • peňažná pridaná hodnota
 • CFROI

Literatúra


 • WAGNER, J. Měření výkonnosti. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-2924-4.
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. Praha: ASPI. ISBN 80-7357-084-X.
 • KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. BALANCED SCORECARD. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press. ISBN 978-80- 7261-177-5.
 • PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. Praha: Linde nakladatelství s.r.o.,. ISBN 978-80-86131-85-6.
 • MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha: Ekopress. ISBN 80-86119-61-0.
 • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Měření výkonnosti firem. Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 80-86754-33-2.