Medzinárodný rámec pre profesijnú prax interného auditu (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s účelom a štruktúrou Medzinárodného rámca pre profesijnú prax interného auditu. Definovaním Medzinárodného rámca pre profesijnú prax interného auditu, zahŕňajúceho sedem prvkov, vznikol logicky previazaný systém s medzinárodnou platnosťou, ktorý pre oblasť interného auditu stanovil základné postupy, prístupy a metódy a tie si v tomto module spolu priblížime.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Daniel Häusler

Anotácia


Zavedenie funkcie interného auditu v organizácii znamená vytvorenie nezávislého útvaru, ktorý je nástrojom manažmentu s poskytovaním uisťovacích a konzultačných služieb. Dôvodom pre zavedenie tejto pomerne mladej disciplíny je zložitosť vnútroorganizačných postupov a procesov a manažment už všetko nemohol účinne monitorovať.

Sylabus


1. prvky Medzinárodného rámca pre profesijnú prax interného auditu (IPPF)

 • poslanie
 • hlavné princípy
 • definícia
 • etický kódex
 • štandardy

2. smernica

 • vykonávacie
 • doplnkové

Literatúra


 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-55-5
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press, Brno, ISBN: 80-251-0836-8
 • KAFKA, T.: Průvodce pro interní audit a risk management, C. H. Beck, Praha, ISBN: 978-80-7400-121-5
 • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola, C. H. Beck, Praha, ISBN: 80-7179-410-4
 • Interní audit a podvod, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 80-86689-45-X
 • Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-51-7 (současně volně na webu www.interniaudit.cz)
 • O´REGAN D.: Strategie pro malá auditorská pracoviště, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 80-86689-14-X
 • SAWYER, L. B.: Interní audit, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 80-86284-07-7