Medzinárodný marketing (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť študentov s novými poznatkami a skúsenosťami z medzinárodnej marketingovej komunikácie. Po úspešnom absolvovaní kurzu budú študenti schopní formulovať a objednať medzinárodnú propagačnú alebo PR kampaň. Na príkladoch medzinárodného výskumu komunikovaného obsahu a hodnôt budú odvodené odporúčania účastníkom tvorivého tímu. Osobitná pozornosť bude venovaná problematike programu vstupu na cudzí trh, kde komunikácia zohráva dôležitú úlohu.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Tomáš Zdražil

Anotácia


Medzinárodný marketing je proces riadenia, pri ktorom dochádza k poznaniu, predvídaniu a hlavne k uspokojovaniu potrieb zákazníkov na zahraničných trhoch, pričom musia byť zároveň dosiahnuté aj ciele organizácie. Preto medzinárodný marketing môžeme označiť ako marketing, ktorý presahuje národné hranice. Ak bude podnik pôsobiť aj na zahraničných trhoch môže dosiahnuť vyrovnanie sezónnej výchylky národného trhu, predĺženie životného cyklu svojich výrobkov a lepšiu konkurenčnú pozíciu na domácom trhu.

Sylabus


1. Integrovaná marketingová komunikácia

 • zákazníci
 • komunikačné kanály
 • kampaň

2. Najčastejšie chyby v marketingovej komunikácii

 • neznalosť zákonitostí správania svojho trhu
 • marketingová komunikácia nevychádza z firemných cieľov
 • nedostatočná špecifikácia cieľových skupín

3. Prehľad a praktické aplikácie nástrojov BTL komunikácie

 • spotrebiteľská podpora predaja
 • obchodná podpora predaja
 • direct marketing
 • sponzoring

4. Využitie nových technológií v komunikácii

 • podnikanie na internete
 • webové prezentácie
 • sociálne siete
 • e-shop

Literatúra


 • BÁRTA V., PÁTÍK L., POSTLER M. – Retail marketing, Management Press, Praha, s. 328, ISBN: 978-80-7261-207-9
 • DE PELSMACKER P., GUENS M., BERGH J. – Marketingová komunikace, Grada Publishing a.s.,s. 600, ISBN: 80-247-0254-1
 • KOTLER P., KELLER, K. L – Marketing management, Grada Publishing, a.s, s. 792, ISBN: 978-80-247-1359-5
 • PŘIKRYLOVÁ J., JAHODOVÁ H. – Moderní marketingová komunikace, Grada Publishing, a.s, s. 320, ISBN: 978-80-247-3622-8
 • VYSEKALOVÁ J. a kol. – Psychologie reklamy, Grada Publishing, s. 296, ISBN: 978-80-247-2196-5
 • VYSEKALOVÁ J., MIKEŠ J. – Reklama – Jak dělat reklamu, Grada Publishing, a.s., s. 208, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • ZAMAZALOVÁ M. a kol. – Marketing, vydání, C. H. Beck, Praha, ISBN:978-807400-115-4