Medzinárodné právo súkromné

Cieľom modulu „Medzinárodné právo súkromné“ je prehĺbenie znalostí v tomto rozsiahlom právnom odvetví, ktoré zahŕňa tak hmotnoprávne, ako aj procesné normy upravujúce súkromnoprávne vzťahy s medzinárodným prvkom. Jednotlivé kapitoly modulu sú zamerané nielen na zásadné všeobecné otázky medzinárodného práva súkromného, ako sú predmet, pramene a subjekty medzinárodného práva súkromného, alebo kolízne a priama metóda úpravy a vzťah medzi nimi, ale aj na otázky medzinárodného civilného procesného práva zahŕňajúce problematiku právomoci justičných orgánov, právnej pomoci vo vzťahu k cudzine alebo uznaniu a výkonu cudzích rozhodnutí. Tematickou súčasťou modulu sú aj rôzne aspekty vzťahu medzi medzinárodným právom súkromným a medzinárodným právom verejným. V rámci jednotlivých kapitol budú účastníci oboznámení s vybranou judikatúrou vzťahujúcou sa na prejednávanú matériu.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Vladimíra Pejchalová Grünwaldová, LL.M., Ph.D.

Anotácia


Modul „Medzinárodné právo súkromné“ je zaradený do piatich tematických kapitol. Predmetom prvej kapitoly bude vymedzenie predmetu medzinárodného práva súkromného a jeho prameňov. Pozornosť bude venovaná najmä vzájomným vzťahom a stretom medzi jednotlivými prameňmi medzinárodného práva súkromného. Druhá kapitola bude venovaná najvýznamnejšej metóde úpravy súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom – kolíznou metódou, a ďalej rozdielom medzi kolíznym a priamou metódou úpravy a vzťahu medzi nimi. Tretia kapitola bude pojednávať o otázkach právnej osobnosti a svojprávnosti fyzických a právnických osôb, kolízne úpravy osobného štatútu fyzických a právnických osôb, úpravy mena fyzických osôb, princípov určovania osobného štatútu právnických osôb, a postavenie štátu ako subjektu súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom. V štvrtej kapitole bude vymedzený predmet a základné inštitúty medzinárodného civilného procesného práva. Piata kapitola bude venovaná rozdielom a styčným bodom medzi medzinárodným právom verejným a medzinárodným právom súkromným, a ďalej teoretickým východiskám pre riešenie vzťahu medzi medzinárodným právom a vnútroštátnym právom.

Sylabus


 • Predmet a pramene medzinárodného práva súkromného, základné pojmy
 • Kolízne normy, hraničný určovateľ, vzťah medzi kolíznym a priamou metódou úpravy súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom
 • Subjekty v medzinárodnom práve súkromnom
 • Pojmy a princípy medzinárodného civilného procesného práva
 • Vzťah medzi medzinárodným právom a medzinárodným právom súkromným

Literatúra


 • KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň-Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
 • ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-506-7.
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
 • PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. a kol. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé. Scripta iuridica No. 14. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-87146-94-1.
 • PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-034-8.
 • ROZEHNALOVÁ, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-501-7.