Medzinárodné financie (Praha)

Cieľom modulu je ukázať komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, zoznámiť so základnými pojmami, princípmi, činnosťami a prípadnými smermi ďalšieho rozvoja medzinárodných financií. V module zhodnotíme tiež vývoj medzinárodného menového a finančného systému, kontext tohto vývoja a jeho dnešnú podobu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Anotácia


Rozvoj svetovej ekonomiky je v súčasnej dobe nemysliteľný bez vzájomnej previazanosti jednotlivých národných ekonomík. Ekonomiky jednotlivých krajín sú prepojené prostredníctvom medzinárodného obchodu a medzinárodného pohybu kapitálu, ktoré by nefungovali bez existencie rozvinutého a všeobecne uznávaného menového a finančného systému.

Sylabus


1. Medzinárodný menový systém

 • medzinárodné financie
 • devízové kurzy
 • devízový trh

2. Európsky menový systém

 • európska menová jednotka
 • európsky kurzový mechanizmus
 • európska menová únia

Literatúra


 • DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance a devizový trh. Management Press, Praha ISBN 978-80-7261-287-1.
 • JÍLEK, J.: Finance v globální ekonomice II, Měnová a kurzová politika. Grada Publishing, Praha ISBN 978-80-2474-516-9.
 • SEDLÁČEK, P.: Mezinárodní měnový fond ve 21. století. C.H. Beck, Praha. ISBN 978-80-7400-012-6.
 • MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnová spolupráce. Nakladatelství Oeconomica, Praha. ISBN 80-245-1053-7.
 • KUBIŠTA, V.: Mezinárodní měnové vztahy. VŠE Praha. ISBN 80-245-0616-5.
 • NĚMEČEK, E.: Mezinárodní měnový systém. Karolinum, Praha. ISBN 80-246-0081-1.
 • PROCHÁZKA, P.: Mezinárodní bankovnictví. Bankovní institut, Praha, ISBN 80-902243-0-X.