Medzinárodné financie (online)

Cieľom modulu je ukázať komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, zoznámiť sa so základnými pojmami, princípmi, činnosťami a prípadnými smermi ďalšieho rozvoja medzinárodných financií. V module zhodnotíme aj vývoj medzinárodného menového a finančného systému, súvislosti tohto vývoja a jeho dnešnú podobu.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Rozvoj svetovej ekonomiky je v súčasnej dobe nemysliteľný bez vzájomnej previazanosti jednotlivých národných ekonomík. Ekonomiky jednotlivých krajín sú prepojené prostredníctvom medzinárodného obchodu a medzinárodného pohybu kapitálu, ktoré by nefungovali bez existencie rozvinutého a všeobecne uznávaného menového a finančného systému.

Sylabus


1. Medzinárodný menový a finančný systém

 • medzinárodné financie
 • devízové kurzy
 • devízový trh

2. Bretton-woodsky menový systém

 • vznik
 • fungovanie
 • rozpad

3. Vývoj menovej spolupráce v Európe

 • Európsky menový systém
 • formovanie Európskej menovej únie (EMU)

Literatúra


 • DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance a devizový trh, Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-287-1.
 • JÍLEK, J.: Finance v globální ekonomice II, Měnová a kurzová politika. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-2474-516-9.
 • SEDLÁČEK, P.: Mezinárodní měnový fond ve 21. století, C.H. Beck, Praha. ISBN 978-80-7400-012-6.
 • MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnová spolupráce. Nakladatelství Oeconomica, Praha. ISBN 80-245-1053-7.
 • KUBIŠTA, V.: Mezinárodní měnové vztahy. VŠE Praha. ISBN 80-245-0616-5.
 • NĚMEČEK, E.: Mezinárodní měnový systém. Karolinum, Praha. ISBN 80-246-0081-1.
 • PROCHÁZKA, P.: Mezinárodní bankovnictví. Bankovní institut, Praha. ISBN 80-902243-0-X.