Medzinárodné aspekty obchodu (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť študentov s odlišnosťami zákonitostí v oblasti obchodu od lokálnej po globálnu úroveň. Seminár prevedie študenta problematikou strategického manažmentu, ekonomickými špecifikami a medzinárodným marketingom a ukáže tak efektívne cestu k ďalším možnostiam samoštúdia v tejto rozsiahlej problematike.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Vzdelávací modul ponúka ucelený pohľad na problematiku medzinárodného obchodu, vrátane ekonomických a strategických aspektov, ktoré sú pre úspech podnikania v globálnom prostredí kľúčové. Tento modul je zameraný na analýzu prostredia medzinárodného obchodu, vhodné používané nástroje a čiastočne aj špecifiká medzinárodného marketingu. Študenti tak získajú znalosti potrebné na porozumenie makroekonomickým (medzinárodný obchod) a mikroekonomickým (medzinárodné podnikanie) otázkam v globálnom prostredí, tvorbe vhodných stratégií pre rozširovanie potenciálu do nadnárodného merítka, pochopenie odlišností tvorby lokálnych, národných a medzinárodných stratégií a ich praktického použitia. Na ekonomickú časť potom logicky nadväzuje aspoň základný úvod z oblasti medzinárodného marketingu, ktorý dotvára ucelený prehľad, vysvetľujúci globálne poňatie pre špecifickú oblasť medzinárodného obchodu.

Sylabus


 • stratégie firiem v globálnom poňatí
 • globálny marketing
 • špecifiká medzinárodného obchodu z ekonomického hľadiska

Literatúra


 • KANDA, A. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku, Praha: Linde, ISBN 80-720-1183-9
 • MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Strategické trendy a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, a.s, ISBN 978-80-247-5366-9
 • RAMBERG, J. International Commercial Transactions, ICC Publishing s.a., ISBN 978-9284212453
 • ŠVARC, Z, aj. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN 978-80-7380-504-3
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se stanoví Celní kodex Unie ze dne 10. 10. 2013.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
 • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
 • Zákon 191/1950 Sb., směnečný a šekový