Medicínske právo (online)

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotníckych služieb, teda s tzv. medicínskym právom. Účastník by mal byť informovaný o základných predpisoch v oblasti medicínskeho práva, prácu s nimi a vedieť vyhľadať ich aktuálne znenie. Poznať základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a vedieť podrobne o zodpovednostných vzťahoch vznikajúce v dôsledku porušenia povinností pri poskytovaní zdravotníckych služieb.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

Anotácia


Medicínske právo je komplexom právnych noriem upravujúcich vzťahy vznikajúce v oblasti zdravotníctva. Subjekty týchto vzťahov sú predovšetkým pacient, poskytovateľ zdravotníckych služieb a zdravotnícky pracovník. Základným predpisom, ktorý aktuálne upravuje práva a povinnosti uvedených subjektov pri poskytovaní zdravotníckych služieb, je zákon č. 372/2011 Zb. o zdravotných službách.

Sylabus


1. Pojem medicínske právo

 • definícia a význam medicínskeho práva

2. Prehľad právnych predpisov relevantných pre oblasť zdravotníctva

 • regulácie najvyššej právnej sily
 • významné zákony v oblasti zdravotníctva
 • všeobecné zákonné predpisy
 • vzťah nového občianskeho zákonníka a zákona o zdravotných službách
 • vybrané podzákonné predpisy
 • záväznosť ostatných predpisov a záväznosť judikatúry

3. Základné pojmy v oblasti medicínskeho práva

 • objasnenie základných pojmov

4. Práva a povinnosti pri poskytovaní zdravotných služieb

 • práva a povinnosti poskytovateľa zdravotných služieb
 • práva a povinnosti zdravotníckeho pracovníka
 • práva a povinnosti pacienta

5. Kvalifikovaný súhlas pacienta s poskytovaním zdravotných služieb

 • obsah informovaného súhlasu
 • koho informovať o zdravotnom stave pacienta
 • kto informuje o zdravotnom stave
 • forma informovaného súhlasu
 • forma informovaného súhlasu – podľa nového občianskeho zákonníka
 • domienka udelenia súhlasu
 • súhlas so zásahom do telesnej integrity po smrti človeka
 • transplantácia
 • kedy je treba pacienta informovať
 • kedy nie je potrebné informovať o zdravotnom stave
 • osoba oprávnená udeliť súhlas
 • poskytovanie zdravotných služieb bez súhlasu
 • hospitalizácia bez súhlasu
 • neodkladná starostlivosť bez súhlasu
 • informačná povinnosť v prípade poskytnutia zdravotnej služby bez súhlasu
 • oznamovacia povinnosť vo vzťahu k súdu (detenčné riadenie)
 • skôr vyslovené želanie

6. Ochrana osobných údajov pacienta

 • povinnosť zachovávať mlčanlivosť
 • prístup ku zdravotníckej dokumentácii

7. Práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb a pacienta podľa zmluvy o starostlivosti o zdravie

 • predmet zmluvy o starostlivosti o zdravie a forma
 • práva a povinnosti zmluvných strán
 • zmeny a ukončenie zmluvy

8. Mobilita pacientov v EU

 • neplánované neodkladné poskytnutie zdravotnej služby v zahraničí
 • plánované poskytnutie zdravotnej služby v zahraničí
 • náhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej mimo EÚ

9. Povinnosť na náhradu ujmy ako následok porušenia povinností pri poskytovaní zdravotníckych služieb

 • sťažnosť poskytovateľa a sťažnosť príslušnému orgánu podľa ZZS
 • disciplinárne sťažnosť k ČLK
 • trestné oznámenie
 • občianskoprávna žaloba na náhradu ujmy

Literatúra


 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Sylabus Medicínské právo
 • Důvodová zpráva (Dz) k zákonu č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. PL. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 437/2012, účinnost k 11. 12. 2012
 • PRUDIL, L. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde Praha. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-929-8
 • DOLEŽAL, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 160 s. ISBN: 978-80-87576-24-3
 • MACH, J. Lékař a právo: Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 320 s. ISBN 978-80-247-3683-9
 • ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Informovaný souhlas. Praha: Wolters Kluwer ČR 260 s. ISBN: 978-80-735-7268-6