Mediálne právo (online)

Cieľom modulu Mediálne právo je oboznámiť študentov a poslucháčov so systematikou mediálneho práva v Českej republike, základnými právnymi predpismi, ktoré regulujú oblasť mediálneho práva v Českej republike a priblížiť im základné právne inštitúty obsiahnuté v týchto právnych predpisoch.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Michal Nohel

Anotácia


Sylabus Mediálneho práva obsahuje základný opis mediálneho práva, ako špecifické a stále sa dynamicky vyvíjajúce právne disciplíny. Pozornosť bude venovaná tak právnym predpisom regulujúcim jednotlivé mediatypy a ich prevádzkovateľov či poskytovateľov, ako aj normám, ktoré upravujú špecifické javy či fenomény prejavujúce sa v médiách (ochrana osobnosti, sloboda prejavu, reklama). Mnoho podstatných momentov mediálneho práva a javov, ktoré sú pre túto právnu oblasť špecifické, bude podporených súdnou judikatúrou.

Sylabus


 • Vymedzenie právneho odvetvia Mediálneho práva
 • Tradičné médiá vs. Nové médiá
 • Tlačové médiá vs. Elektronické médiá
 • Lineárne médiá vs. Nelineárne médiá
 • Právne predpisy
 • Reklama a Smernica o audiovizuálnych službách
 • Ochrana osobnosti vs. sloboda prejavu

Literatúra


 • Tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon);
 • Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (Zákon č. 231/2001 Sb.,Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů).
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.) a nekalá soutěž (§ 2976 a násl.).
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5.
 • Horáček, Čada, Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví. Učebnice. Praha: C.H.Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-655-5 – část věnovaná ochranným známkám.