Mediálne právo (online)

Mediálne právo je systémom právnych noriem z radu odborov. Poslucháči budú oboznámení s aktuálnou úpravou mediálnych predpisov, ale aj so širšími spoločenskými súvislosťami konkrétnej úpravy vrátane aplikácie predpisov v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Michal Nohel

Anotácia


Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov so systémom právnych noriem a právnymi aspektmi činnosti médií. Ďalej predstaviť regulačné orgány všetkých médií, ich právomoci, pôsobnosť, vrátane aplikácie v praxi. Do výučby je začlenená aj obsahová analýza programov, vymedzenie pojmov, rozvoj komerčnej komunikácie a jej legislatívne ukotvenie.

Sylabus


1. Obsah modulu

 • Vymedzenie právneho odvetvia Mediálneho práva
 • Tradičné médiá vs. Nové médiá
 • Tlačové médiá vs. Elektronické médiá
 • Lineárne médiá vs. Nelineárne médiá
 • Právne predpisy
 • Reklama a Smernica o audiovizuálnych službách
 • Ochrana osobnosti vs. sloboda prejavu

Literatúra


 • Tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb., Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon);
 • Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (Zákon č. 231/2001 Sb.,Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů).
 • Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – část Licenční smlouva (§ 2358 a násl.) a nekalá soutěž (§ 2976 a násl.).
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5.
 • Horáček, Čada, Hajn. Práva k průmyslovému vlastnictví. Učebnice. Praha: C.H.Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-655-5 – část věnovaná ochranným známkám.