Marketingový výskum (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s metódami, postupmi a zásadami marketingového výskumu trhu ako nástroja marketingu. Jednotlivé metódy sú aplikované na konkrétne typy výskumov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotácia


Východiskovým zameraním kurzu je zoznámiť poslucháčov so zásadami výskumu trhu a možnosťami jeho uplatnenie ako nástroja marketingu. Obsah modulu je zameraný na podstatu výskumu trhu, jednotlivé druhy výskumu trhu a konkrétne metódy. Cieľom je naučiť poslucháčov na základe marketingovej segmentácie trhu a stanovenie cieľov výskumu, zvoliť vhodný druh výskumu trhu a uplatniť metódy. Obsah modulu zahŕňa témy: Výskum trhu, jeho ciele a druhy, vzťah k marketingu, anketári a respondenti vo výskume trhu, pátranie ako metóda výskumu trhu, konjunktúrne a segmentačné výskumy, výskum life style, výrobkový a cenový výskum.

Sylabus


1. Marketingový výskum

 • pozorovanie
 • dotazovanie
 • experiment

2. Dotazovanie ako metóda výskumu trhu

 • dotazovanie všeobecne
 • zoznam informácií
 • spôsob dopytovania
 • cieľový výskum pre dotazovanie
 • konštrukcia dotazníkov
 • pravidlá pre výber a formulácia otázok
 • realizácia výskumu

Literatúra


 • BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, Vl., KOUDELKA, J.: Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum), Oeconomica, VŠE, Praha. ISBN 978-80-245-1275-4
 • VYSEKALOVÁ, J.: Chování zákazníka, Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-3528-3
 • TAHAL R. a kol.: Marketingový výzkum, Grada, Praha, ISBN: 8027102068
 • BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-207-9
 • BÁRTA, Vl., BÁRTOVÁ, H.: Homo spotřebitel, Oeconomica, VŠE, Praha. ISBN 978-80-245-1822-0
 • KOUDELKA, J. a kol.: Marketingový význam a body image. Zlín: VeRBuM.