Marketingová stratégia, komunikácie a PR (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s jednotlivými formami marketingových komunikácií, ich podstatou, zásadami a vhodnosťou uplatnenia v praxi. Z hľadiska jednotlivých foriem marketingových komunikácií je kladený dôraz na Public Relations.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Pavel Hacker

Anotácia


Marketingovou komunikáciou rozumieme všetky komunikačné aktivity, prostredníctvom ktorých sa firma snaží ovplyvniť vedomosti, postoje a správanie zákazníka týkajúce sa produktov alebo služieb, ktoré firma na trhu ponúka. Organizácia si tiež uvedomujú, že sú pre nich dôležití nielen zákazníci, ale aj ďalšie skupiny ľudí a organizácií. Významná je komunikácia s akcionármi, s finančným svetom, so zamestnancami a ich rodinami, médiami aj vládnymi organizáciami.

Sylabus


1. Nástroje korporátnej komunikácie

 • vnútorná komunikácia
 • štýl spoločnosti
 • korporátna propagácia

2. Komunikačný mix

 • reklama
 • osobný predaj
 • podpora predaja
 • sponzoring
 • priama marketingová komunikácia

3. Cieľové skupiny PR

 • ľudia vo vnútri firmy
 • mediálna sféra
 • ľudia z brandže

Literatúra


 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6, kap. 5 a kap. 6
 • HORÁKOVÁ, I, STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H.: Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press
 • DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN dEN BERGH, J.:Marketingová komunikace, Grada, Praha, ISBN: 80-247-0254-1
 • TELLIS, J. Gerald: Reklama a podpora prodeje, Grada Publishing (edice profesionál), ISBN 80-7169-977-7