Marketingová komunikácia (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s jednotlivými formami marketingových komunikácií, ich podstatou, zásadami a vhodnosťou uplatnenia v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotácia


Poslucháči sa oboznámia s podstatou marketingových a komerčných komunikácií, ich jednotlivými formami (reklama, priamy marketing, podpora predaja, public relations, sponzoring, on-line komunikácie). Dôraz je kladený na zmeny, ku ktorým v poslednej dobe na trhu marketingových komunikácií dochádza pri uplatnení ich integrácie s ohľadom na využitie moderných informačných technológií. Cieľom predmetu je naučiť poslucháčov navrhnúť koncept marketingových komunikácií a komunikačnej stratégie na príklade z praxe.

Sylabus


 • marketingové a komerčné komunikácie
 • formy komerčných komunikácií
 • reklama
 • priamy marketing
 • PR
 • sponzoring
 • on-line komunikácia

Literatúra


 • FREY, P.: Marketingová komunikace: nové trendy 3.0., 3. rozšířené vydání, Management Press, Praha 2011
 • PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H.: Moderní marketingová komunikace, Grada, Praha, 2010
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.:  Reklama (Jak dělat reklamu), 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada Publishing, Praha, 2010,
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 2011.
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2014.