Marketingová komunikácia a PR (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s jednotlivými formami marketingových komunikácií, ich podstatou, zásadami a vhodnosťou uplatnenou v praxi. Z hľadiska jednotlivých foriem marketingových komunikácií je kladený dôraz na Public Relations.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Pavel Hacker

Anotácia


Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov najprv s podstatou marketingu ako takého, ukázať, že marketing nie je iba marketingová komunikácia, ale aj strategický spôsob riadenia firmy a produktov a služieb, ktoré firmy vyrába alebo poskytuje a až v druhej časti obrátiť pozornosť na problematiku marketingovej komunikácie, jej jednotlivé formy, ich podstatu, zásady a vhodností uplatnené v praxi. Z hľadiska jednotlivých foriem marketingových komunikácií je kladený väčší dôraz na Public Relations ako samostatná disciplína, ktorá v súčasnosti stojí na rozmedzí marketingu, komunikácie a tiež HR.

Sylabus


1. Nástroje korporátnej komunikácie

 • vnútorná komunikácia
 • štýl spoločnosti
 • korporátna propagácia

2. Komunikační mix

 • reklama
 • osobný predaj
 • podpora predaja
 • sponzoring
 • priama marketingová komunikácia

2. Cieľové skupiny PR

 • ľudia vo vnútri firmy
 • vonkajšia societa
 • podpora prodeje
 • mediálna sféra
 • ľudia z brandže

Literatúra


 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • BÁRTA, Vl., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6, kap. 5 a kap. 6
 • HORÁKOVÁ, I, STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H.: Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press
 • DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J.:Marketingová komunikace, Grada, Praha, ISBN: 80-247-0254-1
 • TELLIS, J. G. : Reklama a podpora prodeje, Grada Publishing (edice profesionál), ISBN 80-7169-977-7