Marketing (online)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s marketingom ako modernou podnikateľskou filozofiou, jeho podstatou, nástrojmi, zásadami a vhodnosťou uplatnenia v praxi.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Milan Postler,Ph.D.

Anotácia


Poslucháči sa zoznámia s marketingom ako modernou podnikateľskou filozofiou a jeho podstatou. Dôraz je kladený na jednotlivé nástroje marketingu tak, ako ich vymedzil P. Kotler do 4P s tým, že pozornosť je venovaná tiež rozšírenému marketingovému mixu (5P). Ďalej bude vysvetlený rozdiel medzi značkou a produktom. Predmet je ďalej zameraný na marketingové poňatie ceny a marketingový spôsob tvorby cien.

Sylabus


1. Marketing

 • podstata
 • charakteristika
 • história
 • vývoj

2. Marketingový mix

 • price
 • promotion
 • place
 • people

Literatúra


 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing
 • JANOUCH, V.: Internetový marketing, Computer Press, Brno, ISBN 978-80-251-4311-7.
 • KOTLER, P. — KELLER, K L. Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4670-8.
 • BÁRTA, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha
 • KELLER, L. Kevin: Strategické řízení značky, Grada, Praha