Marketing destinácií a eventov (online)

Základným cieľom tohto modulu je predstaviť postupy vedúce k rozvoju turistickej ponuky v destinácii a jej marketing. V rámci modulu sa zoznámime so základnými prvkami a spoluprácou pri vytváraní eventov, ich zameraním a spoluprácou privátneho a verejného sektora pri ich realizácii. Cieľom modulu je prebrať možnosti riešenia podobných situácií, legislatívne rámce spolupráce medzi privátnym a verejným sektorom, spôsoby vytvárania technických podmienok a sledovanie nových trendov.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Jana Hudcová

Anotácia


Pomenovanie hlavných problémov pri budovaní imidžu a brandu destinácie, výskumy a analýzy, ako základný prvok pre zistenie pozície destinácie na trhu pre stratégiu vytvárania turistickej ponuky a jej marketing. Samostatnou kapitolou je marketing destinácie. Problematika spolupráce súkromného a verejného sektora, ako v riadení destinácie, tak vo vytváraní a financovaní spoločných projektov, eventov, a v koordinácii marketingových aktivít je rozsiahlou témou, ktorá sa rieši dlhodobo a na najrôznejších úrovniach štátnej správy či samospráv

Sylabus


1. Úvod

 • cestovný ruch, jeho subjektívne vnímanie a vplyv na marketing

2. Značka, brand, image

 • význam značky (brandu) a imidžu

3. Výskumy a analýzy – pozícia na trhu

 • výskumy a analýzy, PEST a SWOT analýza

4. Marketing destinácie

 • podstata marketingu destinácie a príklady

5. Spolupráca verejného a súkromného sektora

 • špecifiká spolupráce

6. Eventy

 • podstata eventov

7. Zhrnutie

 • súhrn modulu

Literatúra


 • TITTELBACHOVÁ: Turismus a veřejná zpráva, Grada Publishing, a.s.
 • PALATKOVÁ: Marketingový management destinací, Grada Publishing a.s.
 • PALATKOVÁ: Mezinárodní cestovní ruch, Grada Publishing, a.s.
 • Zákon č. 137/2006, Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • KOTÍKOVÁ: Nové trendy v pořádání akcí a událostí v cestovním ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • czechtourism.cz
 • mmr.cz
 • prague.eu
 • Zákon č.128/2000Sb. o obcích , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.565/1990 Sb.o místních poplatcích ,ve znění pozdějších předpisů
 • FORET: Jak rozvíjet místní cestovní ruch, Grada Publishing, a.s.
 • KOLER: Marketing Management, Grada Publishing, a.s.
 • RYGLOVÁ, BURIAN, VAJČNEROVÁ: Cestovní ruch – podnikatelské principy a příležitosti v praxi, Grada Publishing