Marketing produktu a značky (online)

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými koncepty týkajúcimi sa marketingu produktu a značky. Budú schopní rozoznať rôzne úrovne a klasifikácie produktu, ktoré majú vplyv na marketingový mix, a zoznámi sa s možnosťami produktových stratégií. Vo svojej druhej časti modul objasňuje koncepty týkajúce sa značky. Študenti budú oboznámení s pojmami ako identita značky, imidž značky, prvky značky, ktoré im umožnia značku definovať. Zároveň bude reč o hodnote značky a spôsoboch, akými ju dosiahnuť.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Jiří Kocich, MBA

Anotácia


Každá firma ponúka určitý produkt, zatiaľ čo značky sa predovšetkým na dnešných turbulentných trhoch stávajú kľúčovým elementom ich diferenciácie. Osvojenie si základov marketingu produktov a značiek môže teda byť k prežitiu na trhu kľúčovým. Tento modul sa zameriava na charakteristiky a klasifikáciu produktov a náčrt možných produktových stratégií. Na túto časť potom nadväzuje objasnenie konceptov a stratégií týkajúcich sa riadenia značky.

Sylabus


1. Charakteristiky a klasifikácie produktov

 • charakteristika produktu, základ, očakávanie a potenciálny produkt
 • klasifikácie výrobkov

2. Produktová stratégia

 • podstata produktovej stratégie, produktové rady a mixy

3. Životný cyklus výrobku

 • životný cyklus výrobku a jeho jednotlivé etapy

4. Modifikácie životného cyklu výrobku

 • kategórie špecifických životných cyklov

5. Značka (brand)

 • definície značky

6. Identita značky (brand identity)

 • vyjadrenie identity značky a jej význam

7. Hodnota značky (brand equity)

 • podstata hodnoty značky

8. Vytváranie hodnoty značky

 • prvky značky, integrácia do marketingových programov

9. Brand positioning (pozícia značky)

 • positioning značky

10. Stratégia riadenia značky

 • stratégia riadenia značky a jej kľúčové rozhodnutia

Literatúra


 • CHERNATONY, L.: Značka: Od vize k vyšším ziskům, Brno, Computer Press
 • KARLÍČEK, M.: Základy marketingu, Praha, Grada
 • KOTLER, P., Wong, V., Saunders, J. a G. Armstrong: Moderní marketing, Praha: Grada. Kapitola 5: Produktová strategie a použití značek.
 • KARLÍČEK, M.: Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu, Praha, Grada
 • MACHKOVÁ, H.,Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. Praha: Grada
 • PŘÍBOVÁ, M.: Strategické řízení značky. Ekopress
 • PŘÍBOVÁ, M., George Tesar a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. Professional Publishing
 • KAPFERER, J-N.: The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. London and Sterling: Kogan Page Limited